Universell utforming lovdata

Med universell utforming menes at utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i informasjons- og kommunikasjonsteknologi er slik at. Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige. Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket.

Universell utforming lovdata

Kapittel 3 og §§ 18, 19, 24, 25 og 26 om universell utforming, individuell tilrettelegging, aktivt likestillingsarbeid og arbeidsgivers aktivitets- og. Forskrift om universell utforming av lufthavner, og om funksjonshemmedes og bevegelseshemmedes rettigheter ved lufttransport. Betalingsautomat skal tilfredsstille krav til universell utforming fra 1. Diskriminerings- og tilgjengelegheitslova (Lovdata.no) stiller krav om universell utforming til offentlege og private verksemder.

Universell utforming lovdata

Universell utforming er forankret i flere norske lover og forskrifter, blant annet i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL), Lovdata 2008a, Plan- og.

Myndighetene har også vedtatt et nytt regelverk for universell utforming. Universell utforming av veger og gater, 2011. Med universell utforming tenker vi på at produkter, byggverk og uteområder som. Begrepet universell utforming betegner en ambisiøs samfunnsplan om å tilrettelegge det fysiske. Universell utforming (uu) handler om å gi alle mennesker mulighet til å ta del i informasjon og tjenester. Regjeringens handlingsplan «Norge universelt utformet 2025», Kommunal- og regionaldepartementet.

Universell utforming handler om å skape et mer inkluderende samfunn. Et universelt utformet bygg er lett å bevege seg og orientere seg i.

Universell utforming lovdata

Les selve loven (Lov om offentlige anskaffelser) på Lovdata. Universell utforming og tilgjengelighet skal tas med i planleggingen av alle. Universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven 2008. I dag har vi kunngjort ny forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger som. Inger Marie Lid: "Hva kan man oppnå gjennom universell utforming?

Universell utforming innebærer at tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjon i størst mulig. Universell utforming er lagt til grunn ved utforming av nye barnehager. Universell utforming kan være med å bidra til at de synshemmede kan bevege. Universell utforming av IKT reguleres foreløpig gjennom tre lover: universitets- og. Norge har den mest ambisøse forskriften for universell utforming i IKT. Litt absurd at hverken TU, Lovdata eller departementet følger disse.