Testament eksempel

Vi har dessverre sett flere eksempler på hvordan både hjemmelagede. Jeg, Peder Ås (personnummer……), som er ugift og ikke har livsarvinger, bestemmer med dette at mine eiendeler skal fordeles slik ved min død. Det kan være mange grunner til å skrive testament. For eksempel kan man ikke være vitne hvis ens ektefelle eller samboer er tilgodesett. Se brosjyren vår "Testamentarv" (pdf) for utdypende informasjon. Her får du også se et eksempel på hvordan et testamente kan se ut.

Et testament setter således til side den standard arveavtalen som ligger i arveloven, men med begrensninger fastsatt i samme lov.

Testament eksempel

Det er lett å skrive et testamente, men formkravene må følges. Ta kontakt med oss på telefon 23 12 00 00. Ferdig blankett for testament – med og uten livsarvinger. Et testamente kan skrives for hånd, på maskin eller datamaskin. Vi legger ved fire eksempler på hvordan et testament kan skrives: Et testament.

Dette kan for eksempel gjøres ved et gjensidig testament. Andre ganger vil testator tilgodese barna og kanskje redusere ektefellens arv. Undertegnede samboere har inngått følgende gjensidige testament: Undertegnede, som lever i avtalt samliv, bestemmer herved at den av oss som lever lengst. Gjensidig testament er aktuelt for både samboere og ektefeller.

Testament eksempel

Et praktsk eksempel er to forretningsmenn som ønsker å sikre forretningen. Det er full adgang til å opprette testament selv om testator har livsarvinger. Her er et eksempel på en meget benyttet introduksjon; ”Undertegnede N. Du finner nærmere informasjon om regelverket for hvordan du lager testament her. At man en dag skal gå bort er kanskje ikke så hyggelig å tenke på.

Likevel kan det være smart å tenke gjennom ting som arv og testamente god. Våre advokater er spesialiserte på arv etter testament og bistår med alle. Undertegnede har satt opp dette testamentet, og underskrevet det i nærvær av nedenstående vitner. Vitnene er til stede etter mitt eget ønske. Det er tilstrekkelig at testator bekrefter og beviser overfor vitnene at dokumentet inneholder hans eller hennes testament. Dette kan for eksempel gjøres ved at. Det fremgår av arveloven § 48 at arvelater kan sette vilkår i testament.

Aktuelle vilkår som kan tinglyses er for eksempel særeie, urådighet, forkjøpsrett. I et testament bestemmer man hva som skal skje med de verdier en etterlater seg når. Her kan det dreie seg om komplisert juss, og det er fort gjort å trå. Et testament eller testamente (av latin testamentum, «bevitnelse») er et dokument. I norsk rett krever for eksempel dette at ektefellen underrettes på forhånd. Nynorsk alternativ, testament Les høyt.

Nynorsk eksempel, Det nye testamentet Les høyt. Testament, en gjenkallelig viljeserklæring hvor en.