Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

Universell utforming er en langsiktig nasjonal strategi for å bidra til å gjøre samfunnet. Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming. Formålet med rikspolitiske retningslinjer for universell utforming er å klargjøre og sikre at hensynet til universell utforming blir ivaretatt i den kommunale og.

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

For å styrke interessene til personer med nedsatt funksjonsevne i planlegging vil det bli utarbeidet RPR om universell. Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) tilbyr utdanning innen helsefag, samfunnsfag, lærerutdanning og teknologi, kunst og design.

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

Denne reviderte fylkesdelplan for universell utforming, er en videreføring og en.

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming – arbeidet med disse. I hvilken grad er universell utforming eller. Universell utforming – historie og innhold. Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Konferanse om universell utforming Trondheim Rådgiver Kristi Ringard, Miljøverndepartementet. Nedenfor er det vist et eksempel på hierarkiet i begrepsstrukturen med utgangspunkt i høringsutkastet til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming. Miljøverndepartementet har sendt utkast til ”Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming” til høring med frist for uttalelse 15.

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

Revidert lov om offentlige anskaffelser.

Lov om diskriminerings- og tilgjengelighetslov. Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming – regj eringenno Side 1 av 2. I plan- og bygningsloven § 1-1 står det at “prinsippet om universell utforming skal. Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (internett) Tilgjengelig fra:. T-1472 Universell utforming som kommunal. Prinsippet om universell utforming skal ligge til. Rikspolitiske retningslinjer for universell. Fylkesstrategien for arbeidet med universell utforming er en direkte.

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming med høringsbrev av. Universell utforming, strategi for gjennomføring i Modum kommune. Høringsbrev – Utkast til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming. Prinsipp: universell utforming (UU) og. Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i. Tilgjengelighet og universell utforming:. Handlingsplan for universell utforming i Vestfold fylkeskommune vedtas. Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming2.

Planen skal bidra til universell utforming og tilgjengelighet innen. Krav til universell utforming legges inn i etatens retningslinjer og. Universell utforming handler om å planlegge og utforme omgivelser og. Rikspolitiske retningslinjer setter konkrete krav til universell utforming. Norge universelt utformet 2025 – Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009 – 2013.