Planlegging etter plan- og bygningsloven

Veilederen gir en kort og enkel fremstilling av innholdet i plandelen av plan- og bygningsloven og hvordan plansystemet fungerer. Kommunal- og moderniseringsdepartementets side om planlegging etter plan- og bygningsloven. Hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og utformingen av samfunn og omgivelser med sikte på at nye generasjoner skal få tjenelige livs.

Planlegging etter plan- og bygningsloven

Oversikt over veiledere om planlegging etter plan- og bygningsloven, kart- og planforskriften og forskrift om konsekvensutredning. Planlegging etter plan- og bygningsloven. I dette kapittelet presenteres en oversikt over hvorfor og hvordan klimatilpasning kan ivaretas på alle plannivåer. Veilederen viser hvilke muligheter plan- og bygningsloven gir for å ta vare på kulturarven og legge til rette for en ny og god bruk av den.

Planlegging etter plan- og bygningsloven

Temaveileder for landbruk og planlegging etter plan- og bygningsloven. Planlegging etter plan- og bygningsloven 25. Statens landbruksforvaltning (SLF) har laget en veileder som beskriver hvordan matjorda kan ivaretas ved arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Etter plan- og bygningsloven er det i første rekke kommunen som gjennom planleggingen former det fysiske miljø og sikrer kvalitet og muligheter for bygging og. Prinsipper i planlegging etter plan- og bygningsloven. Plan- og bygningsloven er bygget på følgende prinsipper: Folkevalgt styring; Desentralisering av.

Rådgiver – regional og kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven. Opplysninger om virksomheten Fylkeskommunen er regional.

Planlegging etter plan- og bygningsloven

Kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Endringene i plan- og bygningsloven som ble satt i kraft den 01. Dokumentet NOU 2001:7 Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven Planlovutvalgets første delutredning (Offentlige utredninger) er. Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven II : planlovutvalgets utredning med lovforslag. Vest-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Aust-Agder fylkeskommune og KS sentralt arrangerte en plansamling for. Helhetlig planlegging etter plan- og bygningsloven og kommuneloven.

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd, Program for kommunale beslutninger og statlig. Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven». Fylkesmannen skal påse at kommunene oppfyller plikten til planlegging etter loven. Regional planmyndighet skal veilede og bistå. Amdam, Jørgen & Noralv Veggeland 1998: Teorier om samfunnsplanlegging. Planlegging etter plan-og bygningsloven- noen begrepsmessige avveininger.

Innlegg til Forum for natur og friluftsliv. Temaveileder: Universell utforming og planlegging etter plan- og bygningsloven. Universell utforming er en langsiktig nasjonal strategi for å bidra til å. Her ser du en skissemessig framstilling av mulig saksgang i en planprosess. Hva er en reguleringssak, og hvordan kan berørte bli hørt i saken? Veiledning om plan- og bygningsloven og forskrifter. Det er laget en rekke veiledere for planlegging etter plan- og bygningsloven i forhold til bestemte tema. Hvilke forhold kommunene vil prioritere, vil være avhengig av de lokale utfordringene. Kommunene er myndighet etter plan- og bygningsloven.

Planlegging etter loven skal legge til rette for samordning av statlig, fylkeskommunal. Gå til Planlegging – Kommunene er viktige ved den offentlige planleggingen av. Veg- og transportplanlegging etter plan- og bygningsloven.