Omregningsfaktor masser

Veiledende omregningsfaktor for massens volum i forhold til teoretisk fast masse er vist i tabell 7. Omregningsfaktor a i forhold til teoretisk fast masse. Lørenskog, Hadeland Pukkverk, Heier, Hjera, Hobøl, Vilberg.

Omregningsfaktor masser

Masse med finstoff (eks 0 -20, 0 -60 og sand). Husk at masser over tid etterkomprimeres ca 5% etter anbringelse, hvis ikke fullgod komprimering (tungt nok utstyr) etableres under innbygging. Nordmo & Sønn AS har målt volumet ved at massene ble veid i forbindelse med leveringen, og at det så ble brukt en omregningsfaktor for å. Dersom vi har tverrprofiler i profil 500, 520, 530 og 550 og vi skal beregne masser fra profil 500 til 550 får vi lengdene (0+10)=10, (10+5)=15, (5+10)=15 og.

Omregningsfaktor masser

Gjeldende lovgivning for uttak av mineralske masser.

Omregningsfaktor mellom tonn og m3 er 1,5 for grus og pukk. Her registreres masser til tilslag i faste bituminøse og sementbaserte. Instruksjoner: Med denne omregneren konverter du lett enheter av vekt. Skriv inn mengden av den enheten du vil konvertere i den øverste tekstboksen. Som vist over er omregningsfaktor for fjellskjæring satt til 1. Området består av en breelv avsetning med lagdelte masser av stein, grus, sand og silt. NGU benytter en omregningsfaktor fra fast til løs.

Omregningsfaktor masser

E39 Rogfast medfører et betydelig overskudd av masser. Det er et overordnet mål at massene fra tunneldrivingen skal gis en.

Kvaliteten på massene skal i større grad enn i dag tilpasses. NGU benyttet samme omregningsfaktor fra m3 til tonn som NGU. HØRIN rioden sjon marapport sehåndtering tspor OSL. Med en omregningsfaktor på ca 1,6 fra fjell til transportable masser tilsvarer 3. Bortkjøring av gravemasser, løse masser målt på bil. Det benyttes omregningsfaktor 1,3 fra faste masser til løse masser. Av masser så har vi vegetasjon, matjord, jord, stein. Ressursregnskapet skal folge massene fra uttak, til bruk i industri, bygg og. Omregningsfaktoren er ikke den samme for sand som for grus.

Tilførte og borttransporterte masser gjøres opp i henhold til dokumenterte mengder regulert i henhholdt til beskrevne omregningsfaktorer for komprimerte masser. Med en omregningsfaktor på 1,6 fra faste masser til løse masser utgjør dette ca 134. Veiledende omregningsfaktorer Veiledende omregningsfaktor for massens volum i forhold til teoretisk fast masse er vist i tabell Tabell Type masse. Fjellmasse fra Brynsåsen har gode bæreegenskaper. Dette gir oss en omregningsfaktor, som vi bruker: 6,022×10 23. Fjell: Utført anbrakte masser (omregningsfaktor 1,4). Tiltakshaver har avtale med Lekven entreprenør for levering av masser til massedeponi.

Det søkes også om fritak for masser som skal gå til tildekking i Pipervika, ytre Lohavn og eventuelt. Omregning til tonn med omregningsfaktor avhenger av hva. Med en omregningsfaktor på 1,3 tilsvarer dette at det. D DEKKE (SLITELAG OG BINDLAG) AV BITUMINØSE MASSER. Det tillates ikke salg av sprengt stein eller knuste masser fra området til private.