Ns 3940 grad av utnytting

NS 3940:2012 Areal- og volumberegning av. Oversikt over begrepene i teknisk forskrift (TEK) og NS 3940. Bebygd areal beregnes etter Norsk Standard NS-3940 Areal- og volumberegninger av bygninger.

Ns 3940 grad av utnytting

Henvisning til ny utgave av veiledning om grad av utnytting. Norsk Standard 3940:2012 (NS 3940:2012) som definerer de forskjellige arealtypene og forteller hva som skal måles og hvordan. Veiledning til NS 3940 – arealbetegnelser bolig» som definerer P-ROM og.

Kommunen bruker TEK10, NS 3940 og veileder til Grad av utnytting til å beregne grad av utnytting for en eiendom.

Ns 3940 grad av utnytting

NS 3940 gjelder for areal- og volumberegning av alle typer bygninger. T-1459 Grad av utnytting; antall areal- og volumbegreper er redusert. Norsk Standard 3940 (revidert i 2007). Bruksareal beregnes etter Norsk Standard NS 3940 Areal- og. Grad av utnytting fastsettes i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Bruksareal beregnes etter Norsk Standard NS-3940 Areal- og. Følgende arealbegreper er behandlet i Norsk Standard 3940:.

Avvik fra ”Takstbransjens retningslinjer. Del 2 Kartverk, grad av utnytting, etasjeantall, høyde og atkomst – dsb.

Ns 3940 grad av utnytting

NS 3940 Areal- og volumberegning av bygninger, 2. Grunnlaget for all beregning av areal ligger i norsk standard NS3940 og tilhørende veileder for grad av utnytting. Teknisk forskrift (TEK) §3 Grad av utnytting henviser til. Bebygd areal beregnes i henhold til Norsk Standard 3940 og angis i prosent av. Måleverdig areal er definert i Norsk standard NS3940. Bygningsvolumer (rom) som har fri høyde over gulv på 1,9 m eller mer i minst 0,6 m bredde, er måleverdig.

NS 3940 Areal- og volumberegning av bygninger. Arealer i bygninger beregnes etter NS 3940. Grad av utnytting er en veileder for anvendelse av teknisk forskrift. Veileder til teknisk forskrift henviser til. Beregningsreglene er også beskrevet i Grad av utnytting H-2300 som er utarbeidet av Kommunal og. III, NS 3940:2007 og veileder Grad av utnytting.

Grad av utnytting fastsettes i bestemmelsene til reguleringsplan eller bebyggelsesplan. Areal beregnes etter Norsk Standard 3940.