Nominell tøyning

Tøyninger kan defineres på to forskjellige måter. Nominell tøyning: Logaritmisk tøyning: (steg kan adderes). Vi skal foreløpig regne med at tøyning og nominell tøyning er det samme.

Nominell tøyning

I praksis må vi måle lenden før og etter belastning. Vi definerer dette som nominell tøyning: 0. Ved strekkprøving kan følgende egenskaper måles, se figuren over: – Nominell eller konvensjonell spenning. True strain (logarithmic strain) – Sann tøyning.

Nominell tøyning

Nominell tøyning gir bare mening for uniform deformasjon – sammenheng mellom. Y – aksen viser nominell spenning σ. Spenning og tøyning benevnes: – nominell (eller konvensjonell) benytter opprinnelig tverrsnittsareal og målelengde ved beregning – sann benytter virkelig. Som angitt ovenfor bestemmes platematerialets normal- og plananisotropi normalt ved en bestemt deformasjon av prøven, for eksempel 12% nominell tøyning. Halve lengden av en overflatesprekk eller indre sprekk e. Figur 1 (Figur også i vedlegg 2) viser nominell spenning (stress) som funksjon av nominell tøyning (strain) for et stål under enakset strekk. Oppgave 3 a) I en krystallstruktur forekommer forskjellige gitterdefekter som vakanser og kantdislokasjoner, gi en kort beskrivelse av. Figur 3 Strekkprøvediagram for to prøvestaver a. Viser kurvene sann spenning og sann tøyning eller nominell spenning og.

Nominell tøyning

Figur 4-2: Diagram for nominell spenning – sann tøyning. Amerikansk Symbol Ingeniør tøyning (nominell tøyning) e Engineering strain ε. Teknologisk spenning – tøyningskurve X – aksen viser nominell tøyning. Sann tøyning er summen av lengdeendringen delt. Oversettelsen av ordet nominell mellom norsk, engelsk, spansk og svensk. I begynnelsen er det en lineær sammenheng mellom spenning og tøyning, dvs. Sammenligning mellom nominell og sann spenning’, ‘FontSize’, 15).

Nominelle verdier for uhindret svinntøyning ved uttørking som (i %o). Spenningene og tøyningene i diagrammet er oppgitt som nominelle. Interessante størrelser: Re, Rp0,2, Rm, E. Største nominelle kornstørrelse i tilslaget. Diameter for en stang med samme nominelle. FE-analysen oppnådde ikke samme tøyning i bolten, forspenningen ble.