Egenkapitalrentabilitet formel

Finansielt nøkkeltall som sier noe om lønnsomhet (rentabilitet). Formel med forklaring og kommentarer. Formler og forklaringer til blant annet totalrentabilitet, gjeldsgrad og likviditetsgrad. Finn totalrentabilitet, egenkapitalrentabilitet, gjeldsgrad, likviditetsgrad 1 og. Egenkapitalrentabiliteten forteller oss om selskapets egen drift har gitt selskapet bedre avkastning på investert kapital, enn om en hadde plassert pengene i f. Egenkapitalrentabiliteten bør være høyere enn lånerenten siden eierne normalt. Egenkapitalrentabilitet viser avkastningen på egenkapitalen som er.

Egenkapitalrentabiliteten beregnes med grunnlag i bedriftens gjennomsnittlige egenkapital og resultat før ekstraordinære poster og skatt. Formler i finans og økonomistyring 1. Grunnen til det er at her får man beskjed om å pugge formler til den. Totalkapitalens rentabilitet; Egenkapitalrentabilitet. Formelen for rentabilitetsberegning kan da presenteres som under: rentabilitet. Egenkapitalrentabilitet etter skatt. Egenkapitalrentabilitet etter skatt = l. DuPont-formelen er en formel som bryter egenkapitalavkastningen ned i 3 ledd:.

Totalkapitalrentabilitet&oldid=15267673». Kategori: Bedriftsøkonomiske nøkkeltall. Det må imidlertid være klart hvilket resultat som ligger til grunnlag for rentabiliteten, da de forskjellige resultatene fører til ulike formler avhengig av hvilken type. Det er også et vanlig krav at egenkapitalrentabiliteten før skatt må være støtte en totalrentabiliteten. Kravet innebærer at totalrenabiliteten må. En høy totalkapitalrentabilitet og en lav egenkapital rentabilitet betyr at det er en dårlig investering.

Ordinært resultat før skattekostnad + Finanskostnader X 100. Egenkapitalrentabiliteten viser hvilken avkastning eierne får på. Vi kan velge en av to varianter – EKR før eller etter skatt. Formelen er: ( Driftsresultat + finansinntekter ) × 100. Dette bidrar til en svært høy egenkapitalrentabilitet. Egenkapitalandel i prosent: Formel:. Egenkapitalens rentabilitet etter skatt: Formel:. Egenkapitalprosent av omsetning: Formel:.

Hva er sammenhengen mellom Egenkapitalrentabilitet (EKR). Hva formelen kalles aner jeg ikke, jeg avledet den utfra den første formelen. Eksempel: Spørsmål: Hva er formelen for "Fortjeneste per aksje"? Formelen for "Egenkapitalrentabilitet før skatt". Sammenhengen mellom totalkapitalrentabiltet og egenkapitalrentabiliteten kan vises gjennom følgende formel EK rent = TK rent TK rent G FK E rente G E. For VG får vi da: Vi ser at egenkapitalrentabiliteten er på 13 %. Egenkapitalrentabilitet viser hvilken avkastning eierne får på egenkapitalen (risikovillig kapital). Isolert sett kan formelen gi et svært misvisende bilde.

Rentabilitetsanalyse: Formel: Hva viser tallene: Bruttofortjeneste i kr.