Dispensasjonssøknad

Hvordan begrunne en dispensasjonssøknad? Denne veilederen gjelder kommunens behandling av dispensasjonssøknader etter plan- og bygningsloven av 27. Det følger av pbl § 19-1 at dispensasjonssøknaden må grunngis. Dispensasjonssøknaden kan legges ved byggesaken til kommunen, eller dispensasjonssøknaden. Legg ved begrunnelse for søknad om dispensasjon. Nedenfor er et eksempel på en slik begrunnelse.

Søknaden må nabovarsles særskilt, med mindre dispensasjonssøknad fremmes samtidig med byggesøknad (etter kapittel 20) eller det er åpenbart at naboens. Dersom tiltaket kommer i strid med en eller annen bestemmelse vil tiltaket være avhengig av en dispensajonssøknad. Vi hjelper deg med dispensasjonssøknad. Behandlingen av dispensasjonssøknader kan således ta tid. Dispensasjoner gir både tiltakshaver og bygningsmyndighetene fleksibilitet til å. Det må i tillegg avmerkes på nabovarslet og gjenparten til nabovarslet at det søkes om dispensasjon. Behandlingen av en dispensasjonssøknad er gebyrbelagt. Reguleringsstatus —dispensasjonssøknad. Anlegget ligger innenfor område som er avsatt til t-et i kommuneplanens arealdel.

Fylkesmannens innvilgelse av dispensasjon uten dispensasjonssøknad og uten kommunal behandling.

Dispensasjonssøknad

Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart. Etter mailvaksling i forkant, skulle alt være greit. De har allikevel funnet ut at jeg må dispensasjonssøke dette da det går utenfor byggelinjen på. Veiledning til dispensasjonssøknader. Hvorfor må man søke om dispensasjon? Når et bygge- eller anleggstiltak ikke er i samsvar med reguleringsplan, dens.

Gjennom kommuneplaner og reguleringsplaner bestemmer politikerne hvordan de ulike områdene i kommunen skal. I forbindelse med ………………………………………………………. Litt om formalitetene rundt en dispensasjonssøknad (se også grønn ramme). Plan- og bygningsloven er det viktigste lovverket i forhold til byggesaksbehandling i. DISPENSASJONSSØKNAD FRA REGULERINGSPLANEN. Viser til reguleringsbestemmelser for Kathrines Minde boligområde, vedtatt 24. Personvern og behandling av din søknad. KLAGE PÅ VEDTAK – AVSLAG PÅ DISPENSASJONSSØKNAD. Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven § 1-9, jfr.

En slik dispensasjonssøknad vil ikke være kurant og må vurderes konkret i hver enkelt sak. For tiltak langs sjøen og i strandsonen gjelder spesielle hensyn. Vi tar gebyr for behandling av hver dispensasjonssøknad. Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra kommunedelplan Tromsdal til fradeling. I forbindelse med oppføring av nytt uthus med garasje på eiendom gnr. Dispensasjonssøknad vedrørende midlertidig massedeponi vedrørende midlertidig massedeponi vedrørende midlertidig massedeponi.