Beregning av gjennomsnittlig mønehøyde

Kommunen har nye regler på max gjennomsnitt 5m for mønehøyde, 3,5 m for. Mønehøyde kan maksimalt være 4,0 meter og gesimshøyde maksimalt 3,0 meter. Høydene måles vanligvis i forhold til gjennomsnittsnivået av det ferdig planerte.

Beregning av gjennomsnittlig mønehøyde

Mønehøyde er høyde fra overkant møne til planert terrengs. Gesimshøyden beregnes som gjennomsnittlig gesimshøyde for fasaden mot. Det er mønehøyde, gesimshøyde, U-grad, BYA og mange flere. UTNYTTELSESGRAD – Retningslinjer for beregning av U-grad i eldre reguleringsplaner.

Gesims- og mønehøyder skal måles med bakgrunn i målereglene i. Mønehøyde måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt. MØNEHØYDE: Mønehøyde er høyden til skjæringen mellom to skrå takflater. BEREGNING AV GJENNOMSNITTLIG TERRENGHØYDE:. Beregne gesims til gjennomsnittlig eksisterende terreng. Grad av utnytting utgjør da gjennomsnittet av grad av utnytting ut fra gesimshøyde og grad av. Til 4: Høydeberegning og arealberegning – BYA.

Beregningene viser at et enkelt gjennomsnitt gir høyde 6,25 mens et vektet. Mønehøyde er høyde fra overkant møne til planert terrengs. Etter beregninger av gjennomsnittlig planert terreng, sammenholdt. Garasjen er planlagt oppført med en mønehøyde på 5 meter. Dersom man i tillegg sammenholder mønehøyde med gjennomsnittlig terrengnivå omkring. Bebygd areal, beregnes med grunnlag i TEK.

Maks gesimshøyde er 3,8 m, maks mønehøyde 5,8 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Kopi: Stig Eide Sivertsen, Kjelsåsvn. STRØMTANGVEIEN 31, 3950 BREVIK, TLF 35571150, FAKS. Vedlegg 7: Snittegning av bolig, beregning av mønehøyde. Gjennomsnittlig murhøyde over planert terreng er 1,31 meter, jfr redegjørelse fra ansvarlig søker. Ansvarlig søker oppgir at gjennomsnittlig mønehøyde blir 5,8 meter.

Hver enkelt tomt legges til grunn for beregningen. Maksimal mønehøyde er 8,5 meter og maksimal gesimshøyde er 5,5 meter. Begge deler målt fra gjennomsnittlig planert terreng. For frittliggende bod er maksimal gesimshøyde 3,0 m og maksimal mønehøyde 5,0 m fra gjennomsnittlig planert. Det hevdes av saksbchandleren at beregning av gjennomsnittlig. Høydene skal beregnes etter gjennomsnittlig ferdig planert terreng rundt bygget. Ved tilbygg til eksisterende bygning må det beregnes et gjennomsnittlig horisontalt nivå.

Høydeberegning ut fra planert terreng. Parkeringsareal inngår da ikke i beregning av BRA. Maksimal mønehøyde er lik 8,0 meter over gjennomsnittlig planert terreng. BEREGNING AV MØNEHØYDE I FORHOLD TIL GJENNOMSNITTLIG TERRENG:.