Universelt definisjon

Definisjon av universell i Online Dictionary. URL er en forkortelse for Universal Resource Locator. En universell ressursfinner er den tekniske betegnelsen på det som oftest kalles adressen til et nettsted.

Universelt definisjon

Universell utforming har to offisielle definisjoner i Norge. I Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL), som trådte kraft i 2009 og ble. Betydningen av universelt: På en universell måte; uten unntak; som Guds lover er universelt bindende for sine skapninger.

Av eller knyttet til universet; strekker seg til, blant annet, eller påvirker, hele tall, mengde, eller plass; ubegrenset; gen.

Universelt definisjon

Betydningen av universelt sett: universell klasse universet universelt sett (flertall universell sett) (mengdelære) En satt stor nok til å inneholde alle s. Her finner du 17 betydninger av ordet Universell utforming. Du kan også legge til en definisjon av Universell utforming selv. Universell utforming vil si å utforme produkter og omgivelser slik at de kan tas i bruk på en. Universell utforming kan defineres på flere måter. Universell utforming kan forstås på ulikt vis.

Begrepet har blant annet ulike definisjoner, både en juridisk og en generell forståelse. Den grunnleggende ideen bak universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne. Den første offisielle, definisjonen på universell utforming er fra 1997: Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan.

Universelt definisjon

Fagstoff: Universell utforming dreier seg om å utforme produkter og. På denne siden finner du en definisjon av begrepet, og du finner lenker til. Miljøverndepartementet anbefaler at den definisjonen og forståelsen som fremgår av dokumentet legges til grunn for videre arbeid med universell utforming på. En definisjon av universell utforming er ”utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som.

Diskriminerings- og tilgjengelegheitslova (Lovdata.no) stiller krav om universell utforming til offentlege og private. Definisjon: Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig. INNGANGSPARTIET: Universelt utformede boliger har trinnfritt inngangsparti. I Norge brukes denne definisjonen på universell utforming: Universell utforming. Definisjoner av universell utforming. Definisjon av universell utforming i FN konvensjonen og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Hvem har plikt til universell utforming?

I Norge brukes følgende definisjon på universell utforming: Universell utforming (design for all) er utforming og sammensetning av. Universell utforming handler om hvordan vi utformer samfunnet rundt oss for å. Universell utforming ved UiB; Definisjon; Syv prinsipper for. Inger Marie Lid Hva kan man oppnå gjennom universell utforming? Universell utforming defineres slik i boka Universell utforming, planlegging og design for. Definisjonen over er den internasjonale definisjonen for universell utforming, beskrevet i FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt. Definisjon og prinsipper for universell utforming. Miljøverndepartementet kom i 2007 med følgende definisjon: «Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av.

Gående defineres bredt, og omfatter også de som går. Anbefalingene fra Rådet for funksjonshemmede vedr universell utforming i. Det er tre definisjoner av universell utforming som ofte benyttes i Norge.