Universell utforming skole

Hva innebærer universell utforming av skoleanlegg? Med Strindheim skole som studieobjekt. Solvår Wågø, Karin Høyland og Solveig Dale.

Universell utforming skole

Saken dreier seg om Aronsløkka skole i Drammen. Skolen mangler heis og handikaptoalett, og har en rekke andre trekk som gjør at bygget ikke er tilgjengelig. Forside»Barnet på skolen»Universell utforming. Det blir stadig større fokus på at disse uteområdene skal være tilrettelagt for alle ved universell utforming.

Universell utforming skole

Manglende universell utforming gjør at elever med funksjonsnedsettelser i mange tilfeller ikke får gå på den skolen de hører til. Alle barn og unge skal ha like god tilgang til skole og barnehage. Det betyr at du skal kunne komme deg inn til klasserommet og bruke. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ansvar for å følge opp forskrift om universell utforming av IKT-løsninger, knyttet til diskriminerings- og. I veiledningen finner du eksempler og løsningsforslag som bygger på WCAG-kravene. Ett tema kan bygge på flere krav i WCAG-standarden. Biblioteket ligger som en åpen lomme til trafikkarealet.

Det er glassfelt i veggen mot lukkede rom. Universell utforming av byggverk og uteområder.

Universell utforming skole

Universell utforming av skolebygg Kartleggingsundersøkelse av 12 norske skoler FORORD Denne rapporten presenterer resultater fra en. Deltar i prosjekteringsgruppen for rehabilitering og utbygging av Briskeby skole og kompetansesenter. Ansvarlig interiørarkitekt for fast inventar og kvalitetssikrer. KRAGERØ (NRK): I Telemark er Helle barneskole flinkest til å gjøre skolen like tilgjengelig for alle. Styrke ordningen med funksjonsassistanse i skole og arbeidsliv.

At skolebygg skal prioriteres i arbeidet med universell utforming. Bygg for alle – Temaveiledning om universell utforming av byggverk og. Det presenteres ideer til hvordan skoler kan utformes og samtidig. LINK arkitektur har gjennom flere år opparbeidet kompetanse på universell utforming, dette gjelder bl. I desember 2011 ble fastsatte Standard Norge den norske standarden NS 11005:2011 Universell utforming av opparbeidete uteområder. Elevhjem 4 – med universell utforming.

Ett av elevhjemmene har i løpet av dette skoleåret hatt en stor forvandling i forhold til uterom og innvendig ombygging. Miljøverndepartementet kom i 2007 med følgende definisjon: «Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av. Norsk Standard for universell utforming av opparbeidete uteområder skal bidra til at alle kan ta del i utendørsaktiviteter, friluftsliv, rekreasjon og sosialt samvær. Eksempler på plan for arbeidet med universell utforming s. Introduksjon til sentrale elementer i universell utforming. Om kartlegging av skolebygg med SFO metodikk og resultat, 03. Tokerud skole får topp karakter på universell utforming av NHF. Fylkeskommunen eier mange bygg, blant annet de videregående skolene. Vi har ansvar for at disse bygningene tilfredsstiller kravene til universell utforming.

Universell utforming – holdeplasser, knutepunkt, gangfelt, rasteplasser. Invitasjon til seminar om universell utforming av uteområder i barnehager og skoler. Ressursgruppen for universell utforming i Ski kommune. Studien har tatt for seg fire case; to skole- og to barnehagebygg. Visning av bilder ble brukt som metode for å illustrere universell utforming og gi økt kunnskap. Det er gjort flere oppdrageringern for å gjøre skolene mer tilgjengelige og i tråd med universell utforming (UU).

Tiltak for universell utforming i bygg og uteområder – veileder i. En grunnskole for alle – veileder i tilgjengelighet til skolebygg.