Tjenestedesign ks

Tjenestedesign og samskaping er en måte å utvikle tjenester på hvor brukeren settes i sentrum og involveres systematisk gjennom hele. Bruk av tjenestedesign i innovasjonsprosesser kan øke kvaliteten. Det er en metodikk med praktiske verktøy i tjenestedesign.

Tjenestedesign ks

Med hjerte for innbyggeren I tjenestedesign er det fem sentrale prinsipper som hver for seg og sammen er metoder og verktøy som kan brukes i. Tjenestedesign er en samlebetegnelse på verktøy og prosesser vi kan bruke for å forbedre tjenestenes utforming. Alle kommunale og fylkeskommunale tjenester har en utforming, et design, og designet skal ivareta mange ulike hensyn. Tjenestedesign er en samlebetegnelse.

Tjenestedesign ks

Første del av to kurs hvor man i del I får en introduksjon til grunnprinsippene for tjenestedesign og hvordan man kan jobbe med tjenestedesign i praksis tilpasset. AHO (Arkitekt – og designhøgskolen i Oslo) har i samarbeid med ulike designbyrå på oppdrag av KS-fou utarbeidet en idékatalog for.

Om Samveis; Innovasjon; Tjenestedesign; Gevinstrealisering; Forankring. KS og Helsedirektoratet utarbeidet en metodikk for tjenesteinnovasjon som skal. KS har utviklet et verktøy for hvordan tjenestedesign kan brukes for å skape bedre tjenester og finne nye løsninger. KS lanserer en praktisk guide for kommuner og fylkeskommuner som vil vite mer om hvordan tjenestedesign kan brukes for å skape bedre tjenester og finne nye. Tjenestedesign kan brukes til å løse opp i både små og store floker og spille en rolle på ulike nivå, sier fagleder for innovasjon i KS, Riche. Hun kommer fra stillingen som fagleder for innovasjon i KS.

Satsingen på tjenestedesign og å ta designere med i innovasjonsarbeid i offentlig sektor har gitt.

Tjenestedesign ks

Om ANNA design, vår kompetanse innen visuell kommunikasjon, grafisk design, tjenestedesign og webdesign, vårt samarbeid med KS Konsulent AS. KS har utviklet verktøyet Idekatalog for tjenestedesign, som viser hvordan tjenestedesign kan brukes for å skape bedre tjenester og finne nye. Samskaping er et av flere prinsipper i tjenestedesign (KS DOT, 2014). Dette er særlig viktig i utvikling av helsetjenester fordi det handler om å etablere. KS har i lengre tid snakket mye om hva innovasjon er, og hvorfor det er viktig. Metodikk fra tjenestedesign og innovasjonsverktøy fra KS og Samveis. Første samling besto i hovedsak i å spisse eller endre tema inn i en.

Une Tangen, rådgiver, KS Forskning, innovasjon og digitalisering. Nytenkning, samfunnsinovasjon og tjenestedesign. Som tjenestedesigner vil du jobbe i et team bestående av prosjektleder og. TJENESTEDESIGN – RELEVANT FOR OFFENTLIG SEKTOR? Tar en master i tjenestedesign, innovasjon og ledelse. Norsk Designråd (2012) beskriver tjenestedesign som:.

Kom og lytt til erfaringer fra offentlige aktører som har brukt tjenestedesign til å lage et. KS har utviklet flere innovasjonsverktøy sammen med kommuner. TJENESTEDESIGN OG BRUKERINVOlVERING. Kaja Misvær Kistorp, Tjenestedesigner og leder for Design for Offentlige Tjenester. Tjenestedesign handler om å lage bedre og mer effektive tjenester, ved. KS) Riche Vestby (43) ansatt i stillingen som rådgiver for strategi og. KS inviterer kommuner som sokner til Helse Stavanger og Helse Fonna til deltagelse i et regionalt. KS Forskning, innovasjon og digitalisering.

En selvstendig og nyskapende kommunesektor. Formålet med tjenestedesign er å gjøre.