Tinglysning av eiendom

Kartverket foretar årlig 1,2 millioner registreringer i tinglysning av fast eiendom og 265. Grunnboken er det offisielle registeret over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og andeler i borettslag. Tinglysing er en offentlig registrering av en avtale mellom to parter om rettigheter og forpliktelser som angår fast eiendom, visse typer løsøre eller arve- og.

Tinglysning av eiendom

Tinglysning av skjøte er ikke lovpålagt. Ved tinglysning vil du som eier av eiendommen føres opp som hjemmelshaver i Grunnboken. Areal som oppgis i SeEiendom beregnes på grunnlag av registrert informasjon om eiendomsgrenser i matrikkelen. Tinglysing av dokumenter som gjelder fast eiendom, hører under en eller flere registerførere under Statens kartverk i den utstrekning det er bestemt av. Tinglysning av skjøte hos statens kartverk er ikke nødvendig for å overføre en eiendom rettslig fra en person til en annen (eller firma).

For å tinglyse en hjemmelsovergang benyttes enten skjøte eller hjemmelserklæring. Et skjøte blir brukt ved overførsel av hjemmel til fast eiendom. I dag ble eiendomsregisteret lagt ut åpent på nett. Her får du enkel tilgang til oppdatert eiendomsinformasjon. Hvis en eiendom blir overdratt uten tinglysing, må du sende en kopi av salgskontrakten til Skatteetaten slik at vi kan registrere overdragelsen. Det er mange ulike dokumenter som er tinglyst og innført i pantebøkene.

Sideinnhold Tinglysing av fast eiendom skjer i et register som kalles Grunnboka. Skjøte brukes for å tinglyse overdragelse av fast eiendom, overdragelse av bygninger på festet tomt eller transport av festekontrakt. Hei, Vi er i en situasjon der vi har kjøpt en eiendom, men der tinglysning av skjøtet ikke er gjort (over 1 år etter overtakelse). Fra juni 2007 ble all tinglysing vedrørende fast eiendom lagt til Statens kartverk på Hønefoss. I dag er det én elektronisk grunnbok for hele landet. Gulating lagmannsrett behandlet nylig spørsmålet om det kreves tinglysing for å oppnå rettsvern i en eventuell konkurs når fast eiendom. Tinglysing gir rettsvern for rettigheter i fast eiendom og andel i borettslag ovenfor tredjemann. Tinglyste dokumenter blir registrert i grunnboken for fast eiendom.

All tinglysing i fast eiendom skal sendes Statens kartverk. Alle dokumenter må sendes i original vedlagt kopi. Urådighet er et begrep som ofte brukes i tilknytning til fast eiendom. Megler blir oppført som rettighetshaver, og den som må samtykke til tinglysing. For det annet gir tinglysningen rettsvern, altså beskyttelse mot at det stiftetes andre rettsstiftelser på eiendommen. Dette er formålet med tinglysningen. Høyesterett har nylig avsagt en kjennelse som innebærer at et konkursbos legalpanterett i tredjemanns eiendom etter panteloven 6-4 har.

Må jeg tinglyse skjøte på eiendommen jeg har kjøpt? Det hender vi møter dette spørsmålet i jordskifteretten. Formålet med tinglysing er å skape rettsvern for rettigheter i fast eiendom. STEDSDATA – TIL NYTTE FOR SAMFUNNET. Registerfører Haldis Framstad Skaare. Dersom kjøper av en eiendom går konkurs, kan kjøpers konkursbo ta beslag.