Tillatelse til riving

Riving av bygning er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Fristen på 12 uker omfatter søknad om tillatelse etter §§20-1 og 20-2. Riving av bygg – søknad om tillatelse. Behandle rivingssaker innenfor plan- og bygningslovens regelverk. Søknad om tillatelse til tiltak etter § 20-2 der det foreligger protester fra. Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven § 93.

Tillatelse til riving

Riving av bygninger er et søknadspliktig tiltak.

Det betyr at tiltaket ikke kan settes i gang før tillatelse fra kommunen er gitt. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse. Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse av tiltak som nevnt nedenfor under bokstav a til d og som er i. Vi søker med dette om riving av bygget ut fra følgende begrunnelse: 1 Uthuset og. Byggested: Grjotgars veg 19, 7725 STEINKJER. All riving av bygninger og anlegg krever behandling og tillatelse både etter verneforskriftene og plan- og bygningslovens bestemmelser. Riving av bygning, konstruksjon eller anlegg er søknadspliktig og søknaden skal utarbeides av en ansvarlig søker som skal.

Miljødirektoratet gir med dette Hydro Energi tillatelse til riving og. Søknad om tillatelse til fjerning av deponiet og flytting av innholdet ble sendt. Bekymringsmeldinger på mulige ulovlige tiltak fra: ▫ Massemedia. SØKNAD OM TILATELSE TIL RIVING AV BYGNING PÅ. RAMMETILLATELSE FOR RIVING – ÅSDALSVEIEN 8 B. Svar på søknad om tillatelse for rivetiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1 e). Du trenger ikke å søke om tillatelse til riving av frittliggende bygning hvis arbeidet er i samsvar med plan- og bygningslovens regelverk og. Bakgrunn for søknaden er rammetillatelse til oppføring av. FRA ANSVARLIG SØKER – SØKNAD I ETTERTID RIVING -. Ansvarlig søker har i søknad om tillatelse til riving med søknad om dispensasjon anført følgende:.

Tillatelsen gjelder forurensning fra rivning og flytting av deponiet for kvikksølvholdig avfall. Rammesøknad for riving av eksisterende bygninger, og oppføring av kombinert forretnings- og. Tillatelse til riving gis når det er grunnlag for å utstede samlet. Søknad om tillatelse til riving av garasje i ettertid ble mottatt 02. Det søkes om riving og gjenoppføring av hytte ved Grytsaga. SVAR – SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK – RIVING. Gjelder: 820-1 bokstav e) Riving av. Ved riving av bygning er det generelle dokumentasjonskravet til rivesøknad som følger: 1. Opplysninger om tiltakets ytre rammer.

Planutvalget ser alvorlig på at bygg rives uten tillatelse, særlig gjelder dette verneverdige bygg, Planutvalget ber administrasjonen forberede sak om sanksjoner. Der ber Foss om å få drøfte en mulig tillatelse til riving av eksisterende bolig og til å sette opp nytt hus. V kraftledning Strinda – Lilleby Metall – Tillatelse til riving. De underrettes herved om at vi nå har mottatt tillatelse til å rive eksisterende 66. NZNH2E – Klagebehandling – Ilagt overtredelsesgebyr – Riving av bygg -.