Temaveileder universell utforming og planlegging etter plan og bygningsloven

Universell utforming er en langsiktig nasjonal strategi for å bidra til å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle og forhindre diskriminering. Det gjelder blant annet gjennom plan- og bygningsloven, forskrift om. Temaveileder: Universell utforming og planlegging etter plan- og.

Temaveileder universell utforming og planlegging etter plan og bygningsloven

Den første temaveilederen for universell utforming og planlegging etter plandelen i den nye plan- og bygningsloven er nå klar. Retningslinjenes virkeområde er i samsvar med plan- og bygningsloven § 1. Veileder til utredningsinstruksen punkt 11. Temaveileder: Universell utforming og planlegging etter plan- og bygningsloven.

Temaveileder universell utforming og planlegging etter plan og bygningsloven

Universell utforming er en langsiktig nasjonal strategi for å bidra til å. Temaveileder: Universell utforming og planlegging etter plan-‐ og. Temaveileder: Universell utforming og planlegging etter plan- og.

Det er laget en rekke veiledere for planlegging etter plan- og bygningsloven i forhold til. Temaveileder: Universell utformin o lanle in etter Plan- o b ninsloven. Handlingsprogram for universell utforming: Handlingsplan 2009 – 2013:. Tematiske hensyn ved planlegging etter plan- og bygningsloven. Innslagspunkt for innsigelse hos ulike myndigheter. Jernbaneverket: Veileder Nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging etter PBL.

Temaveileder universell utforming og planlegging etter plan og bygningsloven

Veiledning om plan- og bygningsloven og forskrifter. Temaveileder for universell utforming.

Universell utforming og planlegging etter plan- og b l. Plan- og bygningsloven skisserer veldig klare retningslinjer for utarbeiding av en. Plan- og bygningsloven gir kommunene. Forskrift om samvirke mellom bestemmelsen i plan- og bygningsloven 14. Plankartsiden (MD) Samleside med lenker til plan- og kartforskriften og tilhørende veileder. Universell utforming og planlegging etter Plan- og bygningsloven. Teknisk forskrift til plan og bygningsloven i. Temaveileder Universell utforming og planlegging etter Plan og.

Veiledning Håndbok V129 Universell utforming av veger og gater. I henhold til plan og bygningslovens formål, skal universell utforming tas hensyn til allerede. Universell utforming og planlegging etter plan- og bygningsloven. Rettleiing om "Universell utforming og planlegging etter Plan- og bygningsloven (plandelen)" er lagt ut på. Bakgrunn for felles strategi for universell utforming i Innlandet. Kilde: Temaveileder Universell utforming og planlegging etter plan- og bygningloven.

Vi er forskjellige Tegning: Trond Bredesen. Temaveileder: Universell utforming og planlegging etter plan- og bygningsloven.