Tek10 universell utforming bolig

Krav om universell utforming av bygg er gitt i § 12-1 i forskrift til tekniske krav i byggverk (TEK10). Boliger må ikke være universelt utformet, men det stilles krav. Universell utforming i byggereglene. En gylden regel innen universell utforming er at bygninger og uteområder. Denne anvisningen handler kun om krav i byggteknisk forskrift og viser derfor ikke til NS 11001-2 Universell utforming av byggverk – Del 2: Boliger, som har. Med krav om trinnfrihet og snusirkel 1,30 m ville alle boliger på inngangsplanet. Tilgjengelig boenhet ble innført i TEK10 som et krav.

Tek10 universell utforming bolig

Boligprodusentene anbefaler å fjerne kravet om universell utforming av felles uteareal.

FOKUS PÅ UNIVERSELL UTFORMING OG TEK 10 GENERELT. Strenge krav til tilgjengelighet og universell utforming av boliger oppfattes som begrensende. Byggteknisk forskrift eller TEK 10 som den vanligvis benevnes, inneholder de. Byggverk for publikum og arbeidsbygning skal være universelt utformet slik det. For boligbygning med krav til tilgjengelig boenhet og byggverk med krav om. Ny Plan- og bygningslov, TEK 10 (forskrift om teknisk krav til byggverk). For byggverk med krav om universell utforming og for bratt terreng til at 1:20 kan.

Teknisk forskrift, TEK § 8-2 Uteareal med krav om universell utforming 1.

Tek10 universell utforming bolig

Følgende uteareal skal være universelt. Den handler kun om krav i TEK10, og viser derfor ikke til NS 11001-2 Universell utforming av byggverk. Del 2: Boliger, da denne har strengere. Universell utforming og små boliger. Tilpasning til TEK 10 og tilgjengelig boenhet i. NS 11001-1 Universell utforming av byggverk, del 1 Arbeids – og publikumsbygninger; NS 11001-2 Universell utforming av byggverk, del 2 Boliger. Komiteen skal også følge utviklingen i revisjonen av TEK10 (TEK17). Prinsippet om universell utforming ligger fast, men det har over tid blitt for mange tekniske krav som gjør boliger dyrere. Vi har ikke lenger noen offentlig minstestandard for boliger.

Husbanken forutsetter at boliger som. TEK10 forutsetter heller ikke universell utforming over alt. Universell utforming (UU), eller bruk av livsløpsstandard, er et begrep innen. Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift, TEK 10), kapittel 12har. Ifølge TEK10, forskrift om tekniske krav til byggverk, skal minst et av. For nye boliger stilles det krav til at ett bad og toalett skal være tilgjengelig.

Kravene til universell utforming er strengere enn kravene til tilgjengelighet. Felles uteareal for større boligområde.