Stortingets vedtak om dokumentavgift

I lov om dokumentavgift og i Stortingets vedtak om dokumentavgift er det gitt fritak frå plikta til å betale dokumentavgift i enkelte situasjonar. Stortingets vedtak om CO₂ -avgift og svovelavgift på. Stortingets vedtak om dokumentavgift.

Stortingets vedtak om dokumentavgift

Fritaksregelen står i Stortingets vedtak om dokumentavgift § 2 f). De som er tilgodesett med en fast eiendom i et testament må i. Det er ingen endringer i satsen fra 1. Skattedirektoratet som er klageinstans for vedtak i dokumentavgiftssaker.

Stortingets vedtak om dokumentavgift

Lov om dokumentavgift inneholder hjemmel for Stortinget til å fastsette regler om. Forskrift om dokumentavgift og av Stortingets vedtak om særavgifter til staten.

Stortingets vedtak om avgift på smøreolje § 2 første ledd bokstav j, Stortingets vedtak om CO2-avgift på. I dag er gjeldende rett etter Stortingets vedtak om dokumentavgift § 1 at det. Dommer Falch: Saken gjelder beregning av dokumentavgift ved. Etter Stortingets vedtak om dokumentavgift § 1 skal det betales dokumentavgift ved enhver tinglyst hjemmelsoverdragelse av fast eiendom. Fritaket skal etter forslaget gjennomføres ved å endre Stortingets vedtak om dokumentavgift § 2 første ledd bokstav k, og tilsvarende hjemmel i. Dokumentavgift er en avgift til staten og inntrer ved tinglysning av. Stortingets årlige vedtak om dokumentavgift § 2 bokstav d).

Stortingets vedtak om dokumentavgift

Etter Stortingets vedtak om dokumentavgift § 1 skal det betales avgift av enhver tinglyst hjemmelsoverdragelse av fast eiendom. Regjeringen foreslår å gi fritak for dokumentavgift ved overføring av hjemmel til. Stortinget er det foreslått at dokumentavgiften skal begrenses eller avvikles i sin. Fritak for dokumentavgift ved hjemmelsoverføring som ledd i fusjon, fisjon og. Opprettholder kartverket vedtaket, sendes klagen til Toll- og. Det foreslås et fritak i Stortingets vedtak om dokumentavgift for omorganiseringer som kan gjennomføres med skattemessig kontinuitet etter.

O texto em norueguês é o seguinte: «Den foreslåtte omorganiseringen av Statkraft vil medfre at det pålper dokumentavgift til staten, jf Stortingets vedtak om. Utgangspunktet er at det skal betales dokumentavgift ved «tinglysing av dokument som overfører hjemmel til fast eiendom», jf. Fritaket foreslås i ny 2 første ledd bokstav k i Stortingets vedtak om dokumentavgift. Departementet foreslår en tilsvarende endring for omregistreringsavgiften. Dokumentavgiften er den mest forhatte avgiften av alle, ifølge en. Stortinget har vedtatt og hvordan det. Stortingets vedtak om dokumentavgift § 1. Stortingets vedtak om dokumentavgift § 1 første ledd, utløser tinglysingen av skjøtet plikt til å betale dokumentavgift. Paragrafhenvisninger er sjelden nødvendige.

Stortingets vedtak om dokumentavgift (heretter dav.) § 1 første ledd er utgangspunktet at det skal betales dokumentavgift ved tinglysing av ethvert. Høyesterett avsa i mars en kjennelse om hvordan dokumentavgift skal. Samtidig fremgår det av Stortingets avgiftsvedtak § 2 bokstav d at. I en fersk dom slår Høyesterett fast at dokumentavgift ved oppløsning. Høyesterett kom til at Stortinget fritt kan fatte avgiftsvedtak som er mer. Stortingets vedtak om dokumentavgift § 2,a.