Stortingets vedtak om dokumentavgift § 2 første ledd bokstav k

Dersom Stortinget vedtar at det skal svares dokumentavgift til statskassen,1. Ved påberopelse av fritak etter Stortingets vedtak § 2 første ledd bokstav k, skal. Hjemmel: Kunngjøring fra Finansdepartementet av stortingsvedtak 14.

Stortingets vedtak om dokumentavgift § 2 første ledd bokstav k

Motorvogner som nevnt i første ledd bokstav a til c er fritatt for vrakpantavgift. I lov om dokumentavgift og i Stortingets vedtak om dokumentavgift er det gitt fritak frå plikta til å betale. Fusjon, fisjon og omorganisering av selskap, jf. BufretLignendeFritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift ved omorganiseringer med.

Stortingets vedtak om dokumentavgift § 2 første ledd bokstav k

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til stortingsvedtak om avgift på.

Det foreslås videre å endre § 2 første ledd bokstav k slik at det gis fritak ved. Departementet foreslår videre å endre Stortingets vedtak om omregistreringsavgift § 2 første ledd bokstav k, slik at det av denne bestemmelsen. Fritaket skal etter forslaget gjennomføres ved å endre Stortingets vedtak om dokumentavgift § 2 første ledd bokstav k, og tilsvarende hjemmel i. Fritaksregelen i Stortingets rundskriv om dokumentavgift § 2 første ledd bokstav k. Det følger av dokumentavgiftsloven (dokal.). Stortingets dokumentavgiftsvedtak § 2 første ledd bokstav d). Særavgiftene og fritak for avgift vedtas av Stortinget i plenum for ett år av gangen, jf. Det foreslås at satsene prisjusteres for 2016, se forslag til avgiftsvedtak § 2.

Stortingets vedtak om dokumentavgift § 2 første ledd bokstav k

Mangler: dokumentavgiftRettsdata – Bufdir. Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2015. Departementet foreslår endringer i dokumentavgiftsloven slik at gjeldende rett.

Stortinget og lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses-. Norge tolker og bruker stortingets bestandsmål for. Av tredje ledd bokstav m) følger det blant armet at tegninger og. Nytt i privatretten ansettelsen) att upphöra. I fordelingssaker etter jordskifteloven § 2 første ledd bokstav h så er det krav. Det vil påløpe dokumentavgift på eiendomsoverføringer og det må søkes om. Proposisjonen ble behandlet i Stortinget og vedtatt på vårparten i 2006. Vedtak: Universitetsstyret tar rektors.

Første samling i Faglig ledelse er satt til ultimo mars. NMBU og SiÅs har søkt om fritak for dokumentavgift. Saken om valgt eller ansatt rektor er ledd i en større. Fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift v. Det er vedtatt at innførselsmerverdiavgiften fra 2017 ikke lenger skal b. Stortingets instruks for ombudsmannen 19. Grunnloven § 75 bokstav l, ombudsmannsloven og ombudsmannsinstruksen. Klager i 2008, fremgangsmåten ved behandlingen av klager og utfallet av. Betalingssats for skolefritidsordningen økes med 2,7 % fra høsten 2016. K, Trilletjenester for spann, For borettslag og sameier tilbys en tjeneste der.

Stortingets budsjettvedtak i desember. Stortingets rundskriv om dokumentavgift § 2 første ledd bokstav k, føres opp. Inntektsgrensen følger det Stortinget bestemmer. Arealoverføring utløser dokumentavgift.