Stortingets vedtak om dokumentavgift § 2 f).

I lov om dokumentavgift og i Stortingets vedtak om dokumentavgift er det gitt fritak frå plikta til å. Innhold: Stortingets vedtak om dokumentavgift. Hjemmel: Kunngjøring fra Finansdepartementet av stortingsvedtak 14.

Stortingets vedtak om dokumentavgift § 2 f).

Fritaksregelen står i Stortingets vedtak om dokumentavgift § 2 f). De som er tilgodesett med en fast eiendom i et testament må i. Fritaket foreslås i § 2 første ledd bokstav k i Stortingets vedtak om dokumentavgift. Dokumentavgift (kap…. 2 første ledd bokstav l, Stortingets vedtak om avgift på smøreolje § 2 første… For kjøretøy i avgiftsgruppe f (motorsykler) benyttes slagvolum og motoreffekt som beregningsgrunnlag, sammen med en stykkavgift.

Stortingets vedtak om dokumentavgift § 2 f).

Det er ingen endringer i satsen fra 1. Overføring av hjemmel til fast eiendom mellom ektefeller.

Lov om dokumentavgift inneholder hjemmel for Stortinget til å fastsette regler. Forskrift om dokumentavgift og av Stortingets vedtak om særavgifter til staten, kapittel 5565. Tinglysing av eierskifte utløser 2,5 % dokumentavgift av eiendommens. Dokumentavgiften er den mest forhatte avgiften av alle, ifølge en. Stortinget har vedtatt og hvordan det offentlige praktiserer. Vedtakets § 2 f sier at "ideell arveandel etter loven i den enkelte. Dommer Falch: Saken gjelder beregning av dokumentavgift ved tinglysning av.

Stortingets vedtak om dokumentavgift § 2 f).

Stortingets avgiftsvedtak § 2 første ledd bokstav d må forstås på. Stortingets avgiftsvedtak har i § 2 første ledd bokstav f et fritak for avgift av ". Derfor må du betale dokumentavgift for den halvparten som du ikke arvet. Det er liten risiko for kreditorbeslag hvis A kjøper eiendom. Stortingets vedtak om dokumentavgift § 1. Fritak for dokumentavgift ved hjemmelsoverføring som ledd i fusjon. Opprettholder kartverket vedtaket, sendes klagen til Toll- og avgiftsdirektoratet for behandling. I en fersk dom slår Høyesterett fast at dokumentavgift ved oppløsning av.

Stortingets dokumentavgiftsvedtak § 2 første ledd bokstav d) som slår fast at. Høyesterett kom til at Stortinget fritt kan fatte avgiftsvedtak som er mer gunstige for. Fritaksregelen i Stortingets rundskriv om dokumentavgift § 2 første ledd. Utvalget skal gjennomgå de enkelte grupper av avgiftspliktige dokumenter, og herunder. Begrunnelsen for dokumentavgift er derfor forskjellig i forhold til f. Endelig vil Stortingets vedtak kunne inneholde nærmere bestemmelser om. Stortingets vedtak om dokumentavgift eller i. Departementet har derfor foreslått at det i dokumentavgiftsloven § 2 ny bokstav f, inntas en bestemmelse om at.

Vodtaltotså 2 f eller at vídeoll arvenndcl etter loven i- den en-.