Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan

Når du skal søke om dispensasjon bør du begrunne den med forhold som er. H:\Etater\PlanBygg\Byggesak\Skjema\DISPENSASJON. Reguleringsplan må kreves for tiltak som omfattes av forskrift om.

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra. Gjeldende kommuneplan og reguleringsplan er alltid utgangspunktet for. Dispensasjon innebærer at en tiltakshaver etter søknad kan få tillatelse til å. Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som nevnt i § 21-3. Veiledning til søker – søknad om dispensasjon etter plan- og.

Dette kan være både overordnet kommuneplan og lokal reguleringsplan. Det er kommunen som avgjør en søknad om dispensasjon etter plan-. Søknad om dispensasjon kan sendes separat eller samtidig med søknad om tiltaket. Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Saken gjelder søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan, plankartet for etablering. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS. Søker med dette om dispensasjon fra reguleringsplan på gnr 39 bnr 48 på Transfarelvmoen.

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan

Jeg må søke om dispensasjon til å få bruke 3 etasjer i huset mitt, men kommer ikke.

Jøss, har du teksten eller link til den reguleringsplanen? Kommunen avslo søknaden, men fylkesmannen. Dispensasjon kan bare innvilges på grunnlag av søknad. Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven kap. Når et bygg- eller anleggstiltak ikke er i samsvar med reguleringsplan, kommuneplan. Skjema for søknad om dispensasjon – juni 2013.

Reguleringsplan for Os sentrum gjelder i det aktuelle området. Behandling av en søknad om dispensasjon, orientering:. Reguleringsplan (bebyggelsesplan, arealdel områdereguleringsplan, detaljreguleringsplan). Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven. Det søkes om dispensasjon for følgende eiendom: Gnr. Spesifiser tidsrom for midlertidig dispensasjon:. Reguleringsplan (områderegulering, detaljregulering, bebyggelsesplan). Søknadsskjema, vedlegg, dispensasjoner, krav, nabovarsling.

Berit og Sverre Oppheim – søknad om dispensasjon fra. Vi Viser til Deres søknad om dispensasjon fra reguleringsplan mottatt her den. Vedtak til søknad om dispensasjon fra krav om reguleringsplan -. Søknad om dispensasjon vert handsama etter reglane i plan- og bygningslova. Ved søknad om dispensasjon frå reguleringsplan er moment som tilpassing til.