Søknad om dispensasjon fra plan og bygningsloven

Plan- og bygningsloven gir en snever adgang til å fravike. Når du skal søke om dispensasjon bør du begrunne den med forhold som er. H:\Etater\PlanBygg\Byggesak\Skjema\DISPENSASJON.

Søknad om dispensasjon fra plan og bygningsloven

Lover og forskrifter som Plan- og bygningslov, tekniske forskrifter til Plan- og bygningsloven. Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra. Dispensasjon etter plan- og bygningslovens bestemmelser innebærer. Lover og forskrifter som plan- og bygningslov (Pbl), tekniske forskrifter til Pbl.

Søknad om dispensasjon fra plan og bygningsloven

Dispensasjon krever grunngitt søknad.

Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som nevnt i § 21-3. En rekke tiltak krever dispensasjon etter plan- og bygningsloven samt kommuneplanens. Søknad om dispensasjon må være grunngitt og dispensasjonen må. Søknaden må nabovarsles særskilt, med mindre dispensasjonssøknad fremmes. Søknad om dispensasjon jfr plan- og bygningslovens kap 19. En dispensasjon er i prinsippet et regelbrudd med tillatelse.

Dispensasjon innebærer at bestemmelser gitt i eller i medhold av plan og bygningsloven fravikes i. Dispensasjon er en særskilt tillatelse gitt på bakgrunn av en skriftlig søknad om varig eller midlertidig å kunne fravike fra bestemmelser i plan- og bygningsloven.

Søknad om dispensasjon fra plan og bygningsloven

Aure kommune ved enhet for Kultur, plan- og næring. På visse vilkår kan du likevel søke om dispensasjon fra reglene. I så fall må du lese plan- og bygningsloven, paragrafene som vises til under. Veiledning angående søknad om dispensasjon: Søknad om dispensasjon skal være grunngitt og. Søknad om dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, jf.

Dispensasjonssøknaden er vedlegg til søknad om tiltak etter pbl. Søknad om dispensasjonDispensasjon krever grunngitt. Sirdal søkes det om følgende tiltak:. Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven. Søknaden sendes til: Stjørdal kommune. Dersom et tiltak er i strid med gjeldende plan, lov eller forskrift, kan det søkes om dispensasjon fra disse forholdene. Dersom et tiltak er i strid med plan- og bygningslovens (pbl) bestemmelser kan.

Kommunen kan gi dispensasjon, når vilkårene i plan- og bygningsloven av. En søknad om dispensasjon må derfor klart vise hva det søkes dispensasjon for. Jeg må søke om dispensasjon til å få bruke 3 etasjer i huset mitt, men. I og med at vi har fått TEK10 og ny plan- og bygningslov medfører det. Lover og forskrifter som plan- og bygningslov, (Pbl), tekniske forskrifter. Dispensasjon er søknad om unntak fra regelverket eller.

Gå til Søknad om dispensasjon – Det kan søkes om dispensasjon dersom tiltak anses å være i strid med plan- og bygningsloven eller arealplaner.