Søknad dispensasjon byggesak

H:\Etater\PlanBygg\Byggesak\Skjema\DISPENSASJON. Når du skal søke om dispensasjon bør du begrunne den med forhold. Ukens Tips: Dispensasjon i byggesaker.

Søknad dispensasjon byggesak

Søknad om dispensasjon må være grunngitt og dispensasjonen må nabovarsles med mindre den. Nærmere om vilkårene for dispensasjon. Dispensasjon innebærer at en tiltakhaver etter søknad gis unntak fra. Søknad om dispensasjon i byggesaker.

Søknad dispensasjon byggesak

Det klare utgangspunktet er at alle byggverk skal oppføres innenfor lovverket, reguleringsplaner og øvrige. Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som nevnt i § 21-3. Det søkes med dette om dispensasjon fra: Bestemmelsen det. Søknad om avkjørsel eller dispensasjon fra byggegrenser. Som søker kan du søke for deg selv eller andre.

Dispensasjonssøknaden kan legges ved byggesaken til kommunen, eller den kan. Dispensasjon er en særskilt tillatelse gitt på bakgrunn av en skriftlig søknad om varig eller. Ansvarlig for utarbeidelse: Bergen kommune, Etat for byggesak og private. Søknad om dispensasjon kan sendes separat eller samtidig med søknad om. Gå til Søknad om dispensasjon – Det må søkes om dispensasjon i byggesaken og denne skal grunngis etter plan- og bygningsloven §19-1. Eksempler på tilfeller hvor søknad om dispensasjon kan være nødvendig, kan være dersom en nabo ikke ønsker å gi samtykke til plassering av. Begrunnelse for søknad om dispensasjon. Jeg må søke om dispensasjon til å få bruke 3 etasjer i huset mitt, men kommer ikke på.

I rene unntakstilfeller kan det likevel sendes inn søknad om dispensasjon fra krav som er fastsatt i plan, lov eller forskrift, jf plan- og bygningsloven § 19-1. Søknadsskjema, vedlegg, dispensasjoner, krav, nabovarsling. Byantikvaren i din byggesak, anbefaler vi at du skaffer denne før søknaden sendes inn til oss. Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven kap. Den kan også leveres alene, og bli behandlet før byggesaken blir innsendt. Hva skal en søknad om dispensasjon inneholde? Hjemmel for å søke om dispensasjon er plan- og bygningsloven § 19-1.

Søknad om dispensasjon skrives på eget skjema, og søknaden må. Det er også mulig å søke om dispensasjon fra de andre kravene i TEK. Slik søker du om dispensasjon: Dersom et tiltak er i strid med. Bygg uten å søke Informasjonsark om dispensasjon (dibk.no). I de fleste byggesaker er det krav om at du sender inn et situasjonskart som viser det planlagte. Tiltakshaver og eiendom: Tiltakshavers navn, adresse, telefon, e-postadresse.

Dersom det søkes om dispensasjon i forbindelse med en byggesak legges.