S-4220 småhusplanen

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY. Saken gjelder: REGULERINGSPLAN FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY,(SMÅHUSPLANEN). Småhusplanen S-4220 – varsel om mindre reguleringsendring – ny reguleringsbestemmelse. Småhusplanen S-4220 – Varsel om forslag til mindre Reguleringsendring – Ny reguleringsbestemmelse § 4. Inkluderer balkongveileder, loftsveileder, eksempler på tegninger, parkeringsnorm og veileder til småhusplanen. Veileder – Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by – S-4220, datert og godkjent med endringer av byråd for byutvikling ved byrådens sak nr. Vedtak i klagesak – Oslo kommune – småhusplanen – reviderte.

S-4220 småhusplanen

S-4220 "Reguleringsbestemmelser for småhusområder i Oslo. Read more about bebyggelse, eksisterende, tiltak, fredete, kulturminner and inntil.

Oslo (S-4220, vedtatt 13. juni 2013). Begrunnelsen for opphevelsen er at Oslo kommune gjorde en saksbehandlingsfeil. Veilederen er ellers i tråd med nye reguleringsbestemmelser for småhusplanen (S-4220) vedtatt av Oslo bystyre 12. Den såkalte «Småhusplanen», med det byråkratiske navnet Reguleringsplan S-4220 er for tiden til politisk behandling. Ny el: ”REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS. YTRE BY (S-‐4220) NY §§ 6, 7, 8, 9, 10, 12, 18 og.

Eiendommen er regulert til byggeområde for boliger gjennom reguleringsplan Småhusområder i Oslo ytre by (Småhusplanen), S- 4220, vedtatt.

S-4220 småhusplanen

Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by. Reguleringsplan S-4220 i Oslo, også kalt Småhusplanen, har stor betydning for fortettingsmulighetene i småhusområdene. Veileder – Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by – S-4220, datert 2. Begrensningen i grad av utnytting skal. Bystyret i Oslo kommune sitt vedtak av 12. Det som kommer opp i lyst blått i oslokartet ligger under småhusplanen. En søknad skal normalt inneholde en vurdering fra. Plan- og bygningsetaten opprettholdt.

S-4220 " Reguleringsbestemmelser for småhusområder i Oslos ytre. Småhusplanen" og med dispensasjonssøknad. Frist kommentarer for nabovarsel utsettes til 10. Reguleringsbestemmelser: S-4220 Småhusplanen. Eiendommen er regulert til Byggeområde for boliger i. Saker som skal oversendes Byantikvaren for uttalelse er: Reguleringsplansaker Byggesaker innenfor Småhusplan (S-4220), i henhold til oppfangskriteriene. Tomta er regulert gjennom S-4220 "Småhusplanen".

Eiendommen er regulert til byggeområde for bolig gjennom reguleringsplan for småhusområder i Oslo ytre by, S-4220, Småhusplanen, vedtatt 15.