Reguleringsplan veileder

Veilederen er for offentlige og private planleggere og andre som utarbeider reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven. Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljø- verndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008 Den utdyper lovkommentaren, og. Spørsmål: § 12-1 definerer en reguleringsplan som et arealplankart.

Reguleringsplan veileder

Kan ikke finne noe om dette i veilederen eller ”spørsmål og svar” og ber. Opus Bergen har utarbeidet «Veileder for utarbeiding av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven» (T-1490). Veilederen ble publisert i februar 2011 og gir. Veiledning i utarbeidelse av privat reguleringsplan i Trondheim kommune.

Reguleringsplan veileder

Veileder – Utarbeidelse av reguleringsplaner. Gjør seg kjent med kommunens veileder for reguleringsplaner. En reguleringsplan er et kart over et avgrenset område i en kommune som viser fremtidig. Klima- og miljødepartementets veileder er bebyggelseplanen. Veilederen gjelder dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Reguleringsplan må kreves for tiltak som omfattes av forskrift om.

Reguleringsplan for småhus- områder i Oslos ytre by – S-4220. Veileder for utarbeiding av reguleringsplaner i Tydal kommune. For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få.

Reguleringsplan veileder

Veileder for utforming av reguleringsplaner i henhold til plan-og bygningsloven i Elverum kommune Hensikten med veilederen er å gi enkel informasjon til. Veileder til småhusplanen har til hensikt å rettlede, understreke og forklare. Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner. Utarbeiding av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven. Veilederen erstatter T-1128 Reguleringsplaner og bebyggel- sesplaner fra 1996.

Sammen med veileder T-1225 for utarbeiding av kommuneplanens arealdel. Ved aktiv bruk av reguleringsplan og reguleringsbestemmelser kan man imidlertid i en rekke ulike typer tilfelle oppnå tilknytningsplikt for fritidsbebyggelse. Vestfold under oppstarten av arbeidet med vår veileder i Østfold. PLANBESKRIVELSE for reguleringsplan (Sarpsborg kommune). Startpakke reguleringsplan – veiledning til reguleringsarbeid Spesielle lover og regler gjelder ved utarbeidelse og innlevering av reguleringsplaner og endringer. Reguleringsplanen består av plankart, reguleringsbestemmelser og.

Forslag til disposisjon for planbeskrivelse fra veileder T-1490 Reguleringsplan (Miljøverndepartementet). Temalisten kan også fungere som en sjekkliste som er. Veileder for utarbeidelse av private reguleringsplaner mv. Før detaljregulering varsles skal det avholdes oppstartsmøte med. BYA og der det er gitt konkrete ytelser i forskrift eller som preaksepterte ytelser i veiledning. Forholdet mellom regelverket og eldre reguleringsplaner er også. Når reguleringsplanen krever konsekvensutredning, må du følge denne veiledningen til utarbeidelsen.

Veiledning for planprogram og konsekvensutredning. Private reguleringsplaner – Veiledere. Innhold: Forespørsel om oppstartmøte. Gamle Øvrebyen har tatt initiativ til å etablere en veileder som kan gi gode. Gjeldende reguleringsplan for Øvrebyen er fra 1975, og er naturlig. Det vises til Miljøverndepartementets veileder for planlegging etter Plan- og bygningsloven T-.

Veilederen vil være supplerende for gjeldende. Reguleringsplan for Mandal sentrum samt andre områder som er omfattet av reguleringsplaner med formål.