Produktgodkjenning

Når et aktivt stoff blir oppført på EUs liste over godkjente stoffer, utløses en frist for å sende inn søknad om produktgodkjenning. EN SINTEF Teknisk Godkjenning (TG) angir at en byggevare er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller krav i byggteknisk forskrift (TEK10) for de. Lov om eksplosive varer › Kapitel 1.

Produktgodkjenning

Produkt underlagt godkjenningsplikt i henhold til §§ 3 eller 4 som er produsert og kontrollert i overensstemmelse med regelverk som. Søknad om produktgodkjenning skal utarbeides i henhold til detaljerte krav og sendes Miljødirektoratet. Bruk av data fra godkjenning i andre. All biocidal products must get an authorisation before they can be made available on the market.

Produktgodkjenning

Companies can choose between several alternative processes. Produktgodkjenning – analyselaboratorium, analyser, analysetjenester, atex, autorisasjon, bygningsinspeksjon, ce, ce merking, ce-merking – Finn firmaer. Utviklingsingeniører – Kjemi & Produktgodkjenning Jotun. Jotuns forsknings- og utviklingssenter i. Produktgodkjenning av varerør til Rør-i-rør, møte hos Norner. Norner holde et møte angående forbedring av produktgodkjenning av varerøret til. Brasil krever en egen produktgodkjenning for import animalske varer. Dette sikrer at materialene har rett kvalitet og ikke er. I forbindelse med tilsyn ved et nytt boligområde Tomasjordnes i Tromsø, stilte kommunen i 2006 spørsmål ved om modulene hadde såkalt produktgodkjenning.

Produktgodkjenning

Produktgodkjenning, innhold, sammensetning og kvalitet. Kongen kan i forskrifter stille krav til innsatsvarer, planter, dyr, næringsmidler, animalske biprodukter. Mer om sikkerhet lover produkt godkjenning kanskje? Hver nasjon har sin egen byggeforskrift. Hos oss er det SINTEF Byggforsk som foretar all produktgodkjenning i henhold til norske forskrifter. SINTEF Certification skal bidra til å sikre kvalitet, verdier og miljø gjennom våre ordninger for godkjenning og sertifisering.

Vedlegg A tillegg Tillegg hvis dokumentasjonen for produktgodkjenning inneholder ny full datapakke for aktivt stoff 1 130 000 Ved produktsøknader der aktiv. Hovedtema som har vært diskutert på de nordiske møtene, er gjensidig produktgodkjenning, sentral produktgodkjenning, gebyrer, behandlede gjenstander og. Dissens fra FO’s representant, enig i kravene som stilles, men foreslår i tillegg krav om produktgodkjenning (som for verdipapirfond). Finanstilsynet tar foretakets redegjørelse til etterretning, og imøteser nye rutiner for produktgodkjenning når disse foreligger. Den utførte prototype har produktgodkjenning fra Sintef. Merk: For å melde din interesse i denne kunngjøringen og motta tilleggsinformasjon vennligst besøk. Ny biocidforskrift trådte i kraft 11.

Godkjente stoffer – husk frist for produktgodkjenning! Brønnøysund idrettslag er fast bestemt på å avvente oppgjør og formell overtakelse til etter at produktgodkjenning fra DIBK foreligger. Veiledning om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk. Forskriften erstatter kapittel 3 i forskrift 26. I Stoffer for forenklet godkjenning.