Plan-og bygningslovens §20-3

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). Korttittel, Plan- og bygningsloven – pbl. Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser.

Plan-og bygningslovens §20-3

Tiltak etter byggesaksforskriften kapittel 3, jf. Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse av følgende tiltak som er i samsvar med plan- og bygningsloven § 1-6 andre ledd, er unntatt fra kravet om. Forskrift gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven vil være omfattet av lovens generelle formål.

Pbl § 20-3 unntar en del mindre tiltak fra krav om søknad og.

Plan-og bygningslovens §20-3

Det vises i proposisjonen til at plan- og bygningsloven § 20-1 i dag er. De foreslåtte bestemmelsene i §§ 20-3 og 20-4 regulerer om søknadspliktige tiltak. Forskrift til plan- og bygningsloven om saksbehandling og kontroll (2003) vil bli omtalt. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse. Plan- og bygningsloven § 20-1 er har et todelt formål. Plan- og bygningsloven gjelder som hovedregel for all virksomhet til lands. Med mindre annet framgår av §§ 20-3 og 20-4, må følgende tiltak.

Plan– og bygningsloven og forskrift om byggesak redegjør for tiltak som er unntatt fra det generelle. Plan- og bygningsloven skal være så enkelt og praktikabelt som mulig.

Plan-og bygningslovens §20-3

Disse tiltak faller inn under § 20-3 i plan- og bygningsloven. I § 20-4 er det gjort unntak hvor tiltakshaver selv er ansvarlig for søknad, prosjektering og utførelse. Med mindre annet framgår av §§ 20-3 og 20-4, må følgende tiltak, på eller i grunnen, i vassdrag eller i sjøområder, ikke. Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling etter plan- og bygningslovens §§ 20-3 og 20-4. Når søknad og tillatelse kreves skal prosjektering, utførelse og. Hvilke tiltak som er søknadspliktige fremgår av plan- og bygningsloven § 20-1.

Unntak fra søknadsplikt er regulert i pbl § 20-3 og nærmere utdypet i. Nabovarsel etter plan- og bygningsloven. Men plan- og bygningsloven § 20-3 ledd gir hjemmel for ved forskrift å unnta mindre tiltak fra byggesaksbehandling. Tiltak uten søknad – plan- og bygningslovens §20-3. Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20, 20-3. G Side 1 av Erklæring om ansvarsrett etter plan og bygningsloven (pbl) 233. Organisering av kommuneplanarbeidet. Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven § 33-1. Alle søknadspliktige tiltak skal, etter ny plan- og bygningslov med forskrifter, avsluttes.

Bruk sjekklisten for å undersøke om det du ønsker å bygge er søknadspliktig eter plan- og. Bygningsdelen i plan- og bygningsloven trer i kraft 1. Kategori 3 Pbl § 20-3 unntatt fra søknadsplikt for mindre tiltak.