Plan og bygningsloven

Departement, Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Sist endret, LOV-2015-09-04-89 fra 01. Plan- og bygningsloven er sentral for all arealforvaltning og byggevirksomhet i Norge.

Plan og bygningsloven

Loven gjelder for hele landet og i sjøen til én nautisk mil utenfor. Her finner du de nye reglene og relevant informasjon i forbindelse. De viktigste endringene ved ikraftsetting av ny plan- og bygningslov med forskrifter fra 1. Plan- og bygningsloven, er den viktigste loven for forvaltning og bruk av arealer i Norge.

Plan og bygningsloven

Plan- og bygningsetaten er rådgivende og besluttende organ i mange byggeprosesser.

Loven kan leses på Lovdatas nettside. I det følgende vil kommunen redegjøre for det mest. Plan- og bygningsloven (lov 27. juni 2008, sist endret 25. juni 2010) medfører en rekke nye krav til planlegging, byggesaksbehandling og til byggeprosjektene. Plan- og bygningsloven – trykk på foto for CV. Reguleringsrett og saker etter plan- og bygningsloven, reguleringsrett. Kommentarutgave til plan- og bygningsloven. Plan- og bygningsloven skal sikre strandsone, skog og mark mot utbygging, men blir ofte brukt til det motsatte.

Menneskers bruk av areal er den største trusselen.

Plan og bygningsloven

Byggesak – Søknad etter plan- og bygningsloven. Byggesak – søknad etter plan- og bygningsloven er en kommunal skjemaordning. Planog bygningsloven med forskrifter og veiledninger kan finnes på departementets nettsted for informasjon om planlegging etter plan- og bygningsloven:. Trenger du mer informasjon om den gamle plan- og bygningsloven av 1985, kan du finne det i. Håndboka gir en oversikt over hvordan arbeidet med friluftsliv kan legges opp i konsekvensutredninger (KU) etter plan- og bygningsloven. Hvilke krav stilles til prosjektet etter reglene i plan- og bygningsloven? Kurset tar for seg de viktigste av disse.

En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Plan- og bygningsloven er det viktigste lovverket for å ivareta miljøhensyn og iverksetting av miljøtiltak ved planlegging i byer og tettsteder. Hva sier loven om forholdet til privatrettslige interesser? Lovens formål – generell – begrep som: åpenhet. Ved vedtak av ny plan- og bygningslov ble forholdet mellom konsesjonsbehandling og planbehandling av energianlegg endret for å sikre en. Bystyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter plan- og bygningsloven av 14. Er bygge- og anleggstiltak som hjemles i plan fremmet med bakgrunn i privat reguleringsforslag etter. TEK 10 og SAK 10 er underliggende forskrifter til plan- og bygningsloven og forvaltes av Direktoratet for byggkvalitet (DIBK).

El- og ekominstallasjoner reguleres.