Plan og bygningsloven 1985

LOV-1985-06-14-77); Opphevede lover: Plan- og bygningslov. Plan- og bygningsloven legger opp til et system for helhetlig planlegging for statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet, der bruken av. Plan- og bygningsmyndighetene skal søke samarbeid med andre offentlige myndigheter som har interesse i saker etter plan- og bygningsloven og innhente uttalelse i spørsmål som hører under vedkommende myndighets.

Plan og bygningsloven 1985

Trenger du mer informasjon om den gamle plan- og bygningsloven av 1985, kan du finne det i. Segment ikke funnet : " Bygningsloven ". Plikt til å utarbeide reguleringsplan – forholdet til overordnede planer. Loven gjelder for hele landet og i sjøen til én.

Plan og bygningsloven 1985

Dagens plan- og bygningslov ble vedtatt 27. Sentrale deler av loven trådte i kraft 1. Dagens plan- og bygningslov ble vedtatt første gang i 1985 og er den sentrale loven for offentlig styring av det fysiske miljø. OBS: Bestemmelser om minste uteoppholdsareal, lekeplasser og parkering mm er nå innarbeidet i bestemmelsene til kommuneplanens. Tvangsfullbyrdelse av pålegg etter plan- og bygningsloven. Tolga kommune nytt vedtak med hjemmel i plan- og bygningsloven (1985). Myndighet til å gi forskrift og til å stadfeste fylkesplanvedtekter og region-.

Plan og bygningsloven (Pbl) er kommunenes viktigste verktøy for å få til. I §110 i plan-og bygningslov 1985, gjeldende frem til 01.

Plan og bygningsloven 1985

Med bøter straffes den som forsettlig eller uaktsomt bruker eller lar bruke. Plan- og bygningsloven – Tor Christiansen – Klage – Fjerning av. Fylkesmannen behandlet dispensasjonssøknaden etter plan- og bygningsloven av 1985 til tross for at endringene i dispensasjonssøknaden var innkommet etter. Denne spesialoppgaven er en redegjørelse for reglene om søknadspliktig bruksendring i plan- og bygningsloven 14.

Dagens plan- og bygningslov ble vedtatt i 2008 og sentrale deler av den. Lov om endringer i plan- og bygningsloven av 14. I medhold av plan- og bygningsloven 14. Sandnes kommune vedtar vedtekt til. Etter § 7 i plan- og bygningsloven av 1985 kunne en kommune gi dispensasjon fra loven, forskrifter, planer med mer dersom “særlige grunner”. Kulturminner og kulturmiljøer, plan- og bygningsloven.

Forskrift om samvirke mellom bestemmelsen i plan- og bygningsloven 14. Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 § 109. Plan og bygningsloven 50 år – suksesser og fiaskoer. Plan- og bygningsloven (plbl.) av 27. For Byggseaksdelen gjelder inn til videre denne loven her av 14. Og når hele "Plan- og bygningsloven 2008" trer i kraft, blir den lagt inn her i ByggLex.