Opptjent egenkapital

Den delen av bedriftens overskudd som er "pløyd tilbake" til bedriften. Dersom gjelden blir større enn selskapets verdi er egenkapitalen negativ. Egenkapitalen deles ofte inn i innskutt egenkapital og opptjent egenkapital.

Opptjent egenkapital

Opptjent egenkapital kan være kjent for de som investerer i selskaper som aksjonærer, og de er sikkert velkjent territorium for ethvert selskap som har. Definisjon, Opptjent egenkapital er tilbakeholdt overskudd i selskapet, dvs den andelen av overskuddet som ikke er delt ut til eierne. Egenkapital består normalt av innskutt og opptjent egenkapital.

Innskutt egenkapital består av kapital som er fullt ut innbetalt av selskapets eiere som eierkapital.

Opptjent egenkapital

Finansieringen skjer gjennom "fremmedkapital", det vil si lån, og midler eierne selv har skutt inn, eller som er opptjent i selskapets virksomhet, "egenkapital". Passivasiden i regnskapslovens oppstilling deles inn i egenkapital og gjeld, hvor egenkapital deles inn i. Egenkapital er derfor summen av bundet egenkapital og opptjent egenkapital. Opptjent egenkapital er den del av tidligere års overskudd som. Dersom resultatet er negativt vil det tære på egenkapitalen. Sum egenkapital er summen av Opptjent egenkapital + Innskutt egenkapital.

Kommentar: Hvis sum egenkapital < 100 000,- anses soliditeten uansett for å være svak. Sammensatt av innskutt egenkapital og opptjent egenkapital. Forhøyelse og nedsettelse av aksjekapitalen.

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital (årsresultat + annen egenkapital, jfr. asl. § 8-1(1). Slik kapital anses innbetalt selv om det ikke har blitt foretatt noen kapitalforhøyelse i selskapet, og kapitalen i balansen er ført opp som opptjent egenkapital. Innskutt egenkapital er penger eller eiendeler som eierne setter inn. Andre avsetninger for forpliktelser. I forhold til opptjent egenkapital er denne på – 436000 etter at post 2060 og 2070 er overført til 2050.

Det kan gjelde kapital som skriver seg fra reservefondet. Sum opptjent egenkapital 2 373 913 2 373 902. Opptjent overtid for februar blir utbetalt i mars måned med kr. Dette er en opplisting av selskapets eiendeler, egenkapital og gjeld. Det er mange vanskelighetene innen regnskap, herunder behandling av resultatregnskapet og av opptjent egenkapital. Det kan være forvirring om hvordan. Grunnlaget for all form for regnskap er en enkel formel, Eiendeler = Gjeld + Egenkapital aksjonær. Seksjon egenkapital består av både kapital og fortjeneste.

Denne egenkapitalen deler man som regel opp i to deler, hvor den ene er innskutt egenkapital mens den andre er opptjent egenkapital. Annen egenkapital 2 316 718 2 283 189. Sum opptjent egenkapital 2 316 718 2 283 189. Egenkapital og gjeld Note Egenkapital Innskutt egenkapital Grunnkapital 6 Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 6 Sum opptjent.