Omstilling i staten

Personalpolitikken i fornyingsarbeidet – staten i omstilling. Ansattes rettigheter og plikter ved omorganisering internt i staten. Det er gitt mer informasjon om ulike aktører i ved omstilling i staten i kapittel 3.

Omstilling i staten

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser". Retningslinjene for omstillingsarbeidet i staten er utarbeidet av KMD i samråd med. Organisatoriske konsekvenser ved omstilling. Omstilling – utvikling nasjonalt og internasjonalt.

Omstilling i staten

Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten. Geografisk flytting, Nedbemanning, Styringsrett.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har i samråd med hovedsammenslutningene revidert heftet Personalpolitikk ved omstillingsprosesser. Målgruppe Tillitsvalgte og medlemmer i statlige virksomheter i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Aust- og Vest-Agder. Dette er en veileder i beregning av samfunnsøkonomiske gevinster og kostnader ved omstillinger i staten. Omstillinger av statlige virksomheter skal bidra. OMSTILLING I STATEN TILLITSVALGTES ROLLE OG OPPGAVER TEMA.

Dette heftet skal være til hjelp for tillitsvalgte og medlemmer i staten som er i en.

Omstilling i staten

Omstillinger i staten begrunnes ofte ut fra effektivitetshensyn og gjennomføres med sikte på at de statlige tjenestene skal bli best mulig for. Hovedavtalen i Staten med veiledning og kommentarer fra YS Stat. Omstillinger i arbeidslivet er ikke noe nytt fenomen, men har tiltatt i styrke de siste 10-årene. I statlig sektor har det vært særlig mange omstillinger siden midten. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har en egen nettside som tar for seg omstillinger i staten. For statlig sektor, har vi ytterligere lovreguleringer i tjenestemannsloven. Når en omstilling er besluttet, og organisasjonskartet er tegnet, bør en arbeidsgiver.

Temaer som belyses er: Hva er omstilling, hvilke lover og avtaler regulerer omstilling i staten og hvordan påvirker omstillinger oss og tillitsvalgtes rolle i. Omstilling er et samlebegrep for endringer som gjøres på samfunnsnivå. Særavtale om virkemidler til bruk ved omstillinger i staten (2015-2017). Omstilling i Staten og forholdet til tjenestemannsloven §13. Publisert: Offentlig Rett, mellomfag, våren 1993. Hovedavtalen i Staten (HA) har flere bestemmelser som omhandler de. Det skal ikke legges opp til prosesser i omstillinger som innebærer at.