Nabovarsel hvem skal varsles

Et godt og tydelig nabovarsel sparer tid og penger for både tiltakshaver, søker. Et vanlig spørsmål er HVEM som skal varsles- svaret på det er. Eiere og festere av naboeiendommer og gjenboereiendommer.

Nabovarsel hvem skal varsles

Det spiller ingen rolle om de er bebygd eller ikke. Skal du sette opp noe som krever at du søker om byggetillatelse fra kommunen, må. Du skal ikke sende kopi av nabovarselet til kommunen – det gjør du først. Ved utvendige arbeider – og ved enkelte innvendige søknadspliktige arbeider – skal naboer varsles i form av et nabovarsel.

Nabovarsel hvem skal varsles

Noen ganger vil kommunen forlange at flere skal varsles. Nabovarsel skal sendes uavhengig av om naboeiendommen er bebygget eller ikke. Hva er et nabovarsel og når skal naboer varsles? Nabovarsel skal alltid utsendes før søknad etter plan- og bygningsloven (PBL). Når naboeiendom utgjør en festetomt, skal både eier og fester varsles. Spesielle problemstillinger om hvem som skal ha nabovarsel: Er det flere. Før søknad sendes inn til kommunen, skal naboer og gjenboere varsles av søker. Naboer skal gis en frist på minst 2 uker til å komme.

NABOVARSEL blir riktig utfylt er kravene til varslenes innhold oppfylt.

Nabovarsel hvem skal varsles

Varsel til nabo – hvem skal varsles? Nabo og gjenboer skal varsles før søknad om oppføring av tiltak sendes kommunen. Naboeiendom er eiendom som har felles. Du kan bruke en egen tjeneste for å finne ut hvem du skal varsle, og lage de. Unntak fra krav om nabovarsel ved tiltak som er detaljregulert i plan; 5. Derfor har man regler om hva varslingen skal inneholde. Eiere av både bebygde og ubebygde eiendommer skal varsles.

Naboer og gjenboere skal varsles før søknad om tiltak sendes kommunen. Kommunen kan gi informasjon om hvem som regnes som naboer og gjenboere til. Både eiere av bebygde og ubebygde eiendommer skal varsles. Dersom du ikke vet hvem som er dine naboer, kan du bestille naboliste fra. Merk: Nabovarsel skal sendes selv om naboeiendommen ikke er bebygget. Naboer: De som på ett punkt eller over en strekning har felles.

I byggesaksforskriften § 5-2 er det gitt nærmere bestemmelser om nabovarsling. Det er her bestemt at varslingen skal inneholde de opplysningene som skal gis.