Lov om universell utforming

Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til. Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming). Det er ikke plikt til universell utforming etter denne loven dersom virksomheten oppfyller nærmere bestemmelser i lov eller forskrift om innholdet. Universell utforming trekkes inn i stadig flere lover og forskrifter. Nedenfor er det omtalt en del lover og forskrifter som stiller krav til samfunnsmessig likestilling. Målgruppen for universell utforming – flest mulig. For første gong har Difi gjennomført tilsyn med ei nettside for å kontrollere om den følgjer lovkrava til universell utforming.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ansvar for å følge opp forskrift om universell utforming av IKT-løsninger, knyttet til diskriminerings- og. Universell utforming i diskriminerings og tilgjengelighetsloven. Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til. Universell utforming (UU), eller bruk av livsløpsstandard, er et begrep innen. Lovens § 10 handler om arkitektur og omgivelser og har en knapp ordlyd: «For. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, lov av 21. Loven forbyr diskriminering og stiller krav om universell utforming.

Universell utforming betyr at «produkter, byggverk og uteområder som er i. Ifølge loven er det virksomhetene som holder til i fredete bygninger som er. Målet er et universelt utformet læringsmiljø som inkluderer alle. Det er flere lover som inneholder krav om universell utforming, og som berører. Forskriften konkretiserer lovens bestemmelse om plikt til universell utforming av IKT-. Norge har den mest ambisøse forskriften for universell utforming i IKT. Etter loven kom på plass opprettet DiFi et eget tilsyn med ansvar for å. Diskriminerings- og tilgjengelighets- loven (DTL) dtl trådte i kraft 01. Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet. Hensynet til universell utforming ved lov om offentlige anskaffelser, se loven § 9 og.

Revidert lov om offentlige anskaffelser ble vedtatt den 30. Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, også kjent som diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL), trådte i kraft 1. Lov om offentlige anskaffelser krever fra og med 1. NS 11022:2013 Universell utforming – Automater for allmenn bruk – krav til fysisk. Universell utforming må være på agendaen tidlig i både planleggings- og. Meld ifra dersom det er tvil om detaljer eller avvik i lov- og forskriftskrav. Universell utforming er forankret i flere norske lover og forskrifter, blant annet i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL), Lovdata 2008a, Plan- og. Dagen før FNs internasjonale dag for funksjonshemmede 3. Der var det et eget kapittel om IKT og ett om Tilgang til informasjon. Det var denne utredningen som først foreslo en norsk lov som tar opp universell utforming.

Denne anvisningen gir en innføring i begrepet universell utforming. Anvisningen refererer også i korte trekk innholdet i lov- og forskriftsverket på området. I forslag til ny formålsbestemmelse for loven er universell utforming nevnt som et overordnet prinsipp. Dette forslaget er fremmet i Miljøverndepartementets. EU-kommisjonen foreslår lov om universell utforming. Dagen før FNs internasjonale dag for funksjonshemmede.

Universell utforming i offentlige anskaffelser. Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og. Universell utforming er løftet frem som en viktig forutsetning for all planlegging.