Lov om likestilling

Loven gjelder i hele landet, herunder på Svalbard og Jan Mayen. Loven gjelder også på faste og flyttbare. LikestillingslovenBufretLignendeLov om likestilling mellom kjønnene (korttittel likestillingsloven) er en norsk lov som ble vedtatt 9. Formålet med loven er å fremme likestilling mellom kjønnene i. Lov om likestilling mellom kjønnene (Likestillingsloven). Plikt til å arbeide for likestilling). Lovens formål er å fremme likestilling uavhengig av kjønn.

Lov om likestilling

Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven). Gjeldende likestillingslov trådte i kraft 1. Likestillingsloven har som formål å fremme likestilling mellom. Date and number : LOV-2013-06-21-59.

Lov om likestilling mellom kjønnene (lenke til Lovdata). Dette var noen av de motstridende oppfatningene som kom til uttrykk da lov om likestilling mellom kjønnene ble lagt fram våren 1975. Dette faktaarket tar for seg forslaget til ny lov og. Ny lov fjerner små bedrifters plikt til å jobbe for likestilling.

Lov om likestilling

I stedet for å heve nivået for alle grupper, svekkes likestillingsvernet for kvinner, sier. Med en felles lov forsvinner nyansene, og det vil særlig gå ut over.

Denne forenklingen av likestillingsloven har gjort lovteksten for vag på. I dag omhandler begrepet også likestilling uavhengig av funksjonsevne. Jeg syns at kvinner burde få lov til å gjøre ting som menn kan gjøre og at menn kan. Alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og. Det blir en felleslov for likestilling -og diskriminering, og flere lover er ikke lenger diskusjonstema. For det andre fordi en felles lov innebærer avvikling av Likestillingsloven, som har vært og fremdeles er det viktigste lovmessige verktøyet for. Diskriminering kan forklares som usaklig forskjellsbehandling, eller likebehandling som har et uforholdsmessig negativt resultat. Regjeringens forslag til ny likestillingslov svekker likestillingen mellom kjønnene.

En lov basert på «minste felles multiplum» er ikke god nok til. Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) vil samle likestillingsloven og diskrimineringslovene i én felles ny lov. Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) Denne lovens formål er. Hvordan de enkelte familiene velger å organisere sitt liv og sine oppgaver, er opp til dem selv. Likevel finner vi tanken om likestilling og likeverd igjen i lover og. Regjeringens forslag om å slå sammen likestillingsloven og diskrimineringslovene til én felles lov, vil svekke kvinners rettigheter, mener.

Kjøp «Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) av 21. Norges Handikapforbund har derfor et sterkt fokus på likestilling og. Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter.