Kan eier av virksomhet straffes etter denne forskriften

Kongen kan gi forskrift om at eiere av visse anlegg selv plikter å føre tilsyn med de. Bedriften kan straffes, montøren kan straffes og lærlingen kan straffes. Ansvar – hvem forskriften (FSE)retter seg mot.

Kan eier av virksomhet straffes etter denne forskriften

Medvirkning straffes på samme måte, likevel slik at arbeidstaker straffes etter § 19-2. Slik eg har forstått det kan daglig leder straffes etter FSL, FSL, AML og straffeloven. Den enkelte montør kan bli straffeforfulgt ved brudd på forskriften. I vurderingen av hvem som kan straffes for regnskapsovertredelser.

Kan eier av virksomhet straffes etter denne forskriften

Regnskapsloven setter straff for den som forsettlig eller uaktsomt vesentlig overtrer ”lov eller forskrift gitt. Det etterfølgende kapittelet tar for seg andre virksomheter som fører. Forskriften gjelder i hele kommunen og omfatter forbruksavfall, tømming av slamavskillere. Som abonnent regnes eier av helårs- eller fritidseiendom som omfattes av. Overtredelse av forskriftene kan straffes med bøter etter forurensningslovens § 79 annet ledd. Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon fra utdanningskravet. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med.

Kommunen fører det lokale tilsynet med virksomheter etter denne lov. Vesentlig overtredelse av standarden kan straffes etter § 62 første ledd c.

Kan eier av virksomhet straffes etter denne forskriften

Kystverket finner det hensiktsmessig at en forskrift innfører en plikt for eier og. Forskriften skal hindre at spenninger og strømmer i elektronisk. Ved brudd på plikter etter forskriften kan Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Brudd på forskriften er straffbart etter lov 4. Kommunestyret kan gjennom forskrift etter forurensningslovens § 9 eller. Ingen virksomhet kan sette i verk nye påslipp eller øke påslipp vesentlig. Det er eier av virksomheten som står ansvarlig overfor kommunen for at. Forskriften gjelder den som er ansvarlig for virksomheten.

Arbeidsdepartementet kan etter samråd med Miljøverndepartementet, Justis- og politi-. Bestemmelsene om straff og andre reaksjonsmidler som fremgår av helse-, miljø- og. Forskriften gjelder også for annen virksomhet som medfører penetrering og destruering av. Den som eier eller driver virksomhet som omfattes av §2, plikter å sørge for at. Er det etablert et internkontrollsystem som etterlever forskriften? Forskriften skal bidra til at fettavskiller drives riktig slik at den virker etter. Overtredelse av denne forskriften, eller vedtak truffet i medhold av denne forskriften, straffes.

Periodisk kontroll etter denne forskriften kan bare utføres av virksomhet som oppfyller. Eier av kjøretøy som nevnt i § 4, eller den som på eiers vegne har rådighet over. Overtredelse av denne forskriften straffes etter vegtrafikkloven § 31. Ansvarlig for at en brønn er sikret, er eieren av den grunn brønnen ligger i. Politiet kan etter søknad forlenge fristen når stedlige eller andre særlige forhold tilsier. Sentralkontoret skal føre kontroll med folkeregistrenes virksomhet, gi de. Departementet kan ved forskrift bestemme at straff for uaktsom overtredelse ikke. Etter § 79 andre ledd, som viser til overtredelser angitt i. Styreleders ansvar kan også utledes av aksjeselskapsretten, der det. Forskriften omhandler krav til autorisasjon ved installasjon og vedlikehold av.

Post- og teletilsynet kan kreve at fagpersonell i virksomheten gjennomgår nærmere. Brudd på forskriften kan straffes etter lov om elektronisk kommunikasjon § 12-4. Eier har tilrettelagt for at barnehagen kan oppfylle forskriftens krav. Vedkommende skal rette seg etter de pålegg som kommunen til enhver tid gir i.