Husleieloven oppsigelse

Ifølge husleieloven (lov om husleieavtaler av 26. mars 1999 nr. 17) har leietakeren i en leieavtale som er inngått for ubestemt tid krav på en skriftlig oppsigelse. Oppsigelse er en vanlig opphørsmåte for en leieavtale hvis partene vil ut av. Husleieloven har ingen spesielle regler om leietakers oppsigelse, den sier bare at.

Husleieloven oppsigelse

Husleieloven regulerer hvilken adgang huseier har til å avslutte leieforholdet. Lovgiver har derfor ønsket å beskytte leiere av bolig, og husleieloven gir som nevnt et sterkt oppsigelsesvern.

Bestemmelsene om utleiers oppsigelse kan deles. Her ser vi nærmere på de vitigste reglene knyttet til utleiers oppsigelse av leieboer.

Husleieloven oppsigelse

I tillegg oppstiller husleieloven klare krav til oppsigelsens formmessige. Ja, det er dette som kalles oppsigelsestid. Skrevet under på en avtale med 3mnd oppsigelse. Hvis utleier krever lenger oppsigelsestid enn husleieloven sier, går alltid loven først. Dersom utleier vil sende oppsigelse av en tidsubestemt leieavtale må han alltid ha en.

Etter husleieloven kan han bare si opp en tidsubestemt avtale dersom:. Dersom du ønsker å si opp leieavtalen din før leietidens utløp bør du sette deg inn i husleielovens regler om oppsigelse av leiekontrakt. Hvis du ikke protesterer innen fristen, taper du din rett til å påberope deg at oppsigelsen er i strid med husleieloven, jfr. Foreligger det vesentlig mislighold, vil utleieren ikke bare ha rett si opp leieren, men han vil også kunne.

Husleieloven oppsigelse

Videre stiller husleieloven opp en rekke formkrav til utleiers oppsigelse, jf. Oppsigelsen skal være skriftlig, den skal begrunnes, den skal. Utleier må ha saklig grunn for å si opp leieforholdet (jfr husleielovens § 9-5). Det stilles strenge formkrav til utleiers oppsigelse (jfr. husleielovens § 9-7).

Leietakeren kan likevel kreve rentene utbetalt, jfr. Husleieloven stiller flere krav til utleiers oppsigelse. Nedenfor vil det redegjøres litt for de forskjellige kravene og deretter for følgene av at disse ikke er tilfredsstilt. I husleieloven skilles det mellom tidsbestemte og tidsubestemte leieavtaler. En tidsubestemt leieavtale opphører når det er adgang til oppsigelse, adgang for. Hvis det ikke står noe i leiekontrakten om oppsigelse, sier reglene i husleieloven §9-5 (sitert nedenfor) at dere kan si opp leietaker i følgende tilfeller:. Gode råd om hus – Leieforholdets varighet og oppsigelse. Husleieloven skiller mellom såkalte tidsbestemte og tidsubestemte leieforhold.

Husleieloven gjelder for alle kontrakter som er inngått etter ikrafttredelsen. Endringer i husleieloven, Eiendomsmegleren, nummer 9, 2009, side 18. En leietakers rettigheter i boforhold skal ivaretas gjennom husleieloven. Slik skal oppsigelse av husleiekontrakt skje. Sindre Gjertsen Marqvardsen – Min Advokat 31. Husleieloven regulerer oppsigelser av. Adgangen til oppsigelse – formelle og materielle krav. Utleiers oppsigelse av tidsubestemt leieavtale etter husleieloven § 9- 5 s. Oppsigelse begrunnet med riving eller ombygging s. Dette gjelder når oppsigelsen av leieforholdet oppfyller bestemte vilkår i husleieloven og når leier ikke har protestert på dette skriftlig til utleier innen fristen som.

Det er viktig å ha et bevisst forhold til husleielovens mekanismer for oppsigelse av tidsubestemte leieavtaler, slik at man ikke blir fanget i et.