Grøfting av myr

Drenering av myr i flatt terreng krever oftest helt andre løsninger enn drenering av grunnvannsig i hellende terreng. Langs kysten har vi også myrdanning i. Beregnet til at jeg kunne betale ca 3000 pr da for grøfting for at det skulle lønne. Grøftene er lagt i myr på 1,5 til 2 meter dybde på det dypeste. Profilering er først og fremst egnet på myr med grasproduksjon. I Sverige og særlig Finland er grøfting av myrer, ulike former for vedlikehold av grøftene, rensking av grøfter, tiltak for å dempe avrenning av. Dette fagheftet om praktisk drenering er spesielt tilpasset kystfylkene fra.

Grøfting av myr

Drenering av myr, omgraving og profilering.

Ved å tette grøftene i myra som har blitt brukt til å tømme den for vann, vil myra igjen forsegles etter hvert som at vannet stiger. Grøfting, avgrøfting, drenering, metode i landbruket for å fjerne. Grunne grøfter mest utsatt for kjøreskader. Lurte på om det vil fungere å legge drensrør inn til myr området for så å. Mange av de aktuelle arealene er grøftet tidligere. Grøfting gjennomføres for å øke skogproduksjonen. Nygrøfting av myr og sumpskog skal ikke skje. Myr er en type våtmark som inneholder store mengder karbon lagret.

Grøfting av myr

FÅR TØRKET MYRA: Ei stor åpen grøft med sugegrøfter til sidene vil gi gode.

Skillingstad for fire år siden og skal nå til med drenering for fullt. Tidligere ble myrene sett på som “vassjuke” og verdiløse områder, og derfor har de blitt grøftet, drenert til jordbruksformål, tilplantet med skog eller brukt til uttak. Omgraving av myr Alternativ til grøfting Grunn myr Dyrkbar undergrunn, sand under inntil 4 m dypt torvsjikt. Myr er mer enn mygg og multer (Fagstoff, nb); Myr er meir enn mygg og molter (Fagstoff, nn). Det er mest myr i område med kjølig-temperert klima, sidan vi her både har rikeleg nedbør og. Grøfting og kunstig drenering av myr vil redusere reinseeffekten. Naturvernforbundet blei gjennom Tidens Krav merksam på at Smøla kommune har gitt tilskot til grøfting av myr.

Så langt Naturvernforbundet kjenner til har myr. I tillegg finst det over 500 naturreservat for myr og våtmark i Noreg som er oppretta gjennom tematiske. Grøfting av myr var vanleg frå 1950-talet til 1980-talet. Grøfting av myr til skogreising i 1950-, 1960- og 1970- år-ene fikk et særlig. Grøfting og drenering av jordbruksarealer. Der grøftebotn ikke er fast (djup myr el.) bør det. Bløt sommer på vassrik myr og jord – kjøreskader og jordpakking. I naturlig tilstand er myr en kilde til utslipp av metan.

Ved drenering og dyrking endres betingelsene for lagring av karbon i myr. Grøfting og tørrlegging av myr og fuktskog er ikke tillatt. Denne bestemmelse omfatter ikke vedlikehold av eksisterende grøfter, grøfting i. For mens myra lagrer karbon i dødt organisk materiale i uforstyrret tilstand, råtner myrinnholdet og slipper ut CO2 hvis myra dreneres for å. Grøftet torvmark (SX∙n) omfatter irreversibelt drenerte våtmarkssystemer på torvmark (først og fremst åpne myrer, men også kilder), der dreneringen har ført til.