Grøfting av jordbruksareal

Artiklane tek føre seg praktiske problemstillingar rundt drenering. Pakka, vannmettet jord gir ofte dårlige avlinger. Det er utabreidet en ny brosjyre om drenering av jordbruksareal.

Grøfting av jordbruksareal

God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø. Det kan bare gis tilskudd til drenering av jordbruksareal som tidligere har vært grøftet. Ofte vil det være lett synlig dersom et areal er grøftet. Landbruksrådgjevinga i Hordaland arrangerte grøftekurs for om lag 13 deltakarar sist i oktober 2010. Her fylgjer ein del råd og dåd på grunnlag av notat og.

Landbruksrådgjevinga i Hordaland arrangerte grøftekurs for om lag 13 deltakarar sist i oktober. God drenering av jordbruksarealene er av betydning for mulighetene for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord er endret fra 2016 til også å omfatte planerte arealer som tidligere ikke er grøftet. Tilskudd etter denne forskriften kan gis til eier av eller foretak som leier tidligere grøftet jordbruksareal og som drenerer dette arealet. Vi utfører grøfting av jordbruksarealer. Vi benytter en kjedegraver av typen AFT 100. Tilskott til drenering av jordbruksareal. Fulldyrka jord med god dreneringstilstand er avgjerande for å få ein god avling med høg kvalitet på.

Grøfting av jordbruksareal

Tilskot til drenering og grøfting av tidlegare grøfta jordbruksareal. For 2015 er søknadsfristen i kommunen sett til 15. Det er ikkje søknadsfrist, så søknader kan sendast inn fortløpande til. Trass i at tilskot til grøfting blei gjeninnført for to år sidan, er det framleis eit stort behov for ny drenering av jordbruksareal. Det er ikkje søknadsfrist, så søknader kan sendast inn fortløpande til Landbruksforvaltninga i Askvoll og. Drenering og automatisk freda kulturminner i dyrka mark.

Vi merker oss at tilskudd bare skal gis til drenering av jordbruksareal. Det er ulike måter å grøfte på, alt etter jordas innhold av vann. Systematisk grøfting er en metode, hvor et jordbruksareal dreneres med grøfter. Jordbruk; Bevaring av dyrka jord; Driveplikt på jordbruksareal; Nydyrking. Tilskot til drenering kan ikkje gjevast til tiltak som er byrja på før kommunen har løyvd. Føremålet med drenering er å auka kvaliteten på jordbruksjord til fordel for både.

Søknadsskjema for tilskot til grøfting av jordbruksareal. Landbruks- og matdepartementet har nå fastsatt forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord. God drenering av jorda er viktig for å kunne øke. Statlig tilskudd til drenering av jordbruksjord gis bare til tidligere grøftet. Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet, kan søke om. Grøfteplanen må beskrive hva som skal gjøres, vise grøfteavstand. Har du lyst til å vite litt mer om grøfting er det grøftemøte på Søve onsdag 2. Teleros fellesfjos i Hjartdal på torsdag 3. Tilskot til grøfting av jordbruksareal – drenering. Søkje om tilskot til drenering av jordbruksareal?

Det kan bli gitt tilskot til drenering av tidlegare grøfta jordbruksareal. Tilskotet kan bli gitt til eigar av areal, eller føretak som leiger areal. Føretak som eig eller leiger jordbruksareal som tidlegare er grøfta kan søkja om tilskot til drenering. Eigarar av jordbruksareal som vert leigd ut kan òg få tilskot.