Grannegjerdeloven

Føresegnene i denne lova gjeld berre når ikkje anna fylgjer av serlege rettshøve. Avtale om gjerdeskipnad gjeld framfor føresegnene i denne lova, når anna. Ifølge grannegjerdeloven – lov om grannegjerde – har alle har rett til å sett opp gjerde mot naboen hvis man dekker kostnadene selv, såfremt.

Grannegjerdeloven

Grannegjerdeloven regulerer først og fremst retten til å ha og plikten til å holde gjerde mellom. Grannegjerdeloven angir din privatrettslige rett til dette. I enkelte tilfelle gjelder også en plikt til å oppføre hekk, og til å dele kostnadene med.

Etter grannegjerdeloven har enhver eier av en eiendom rett til å anlegge hekk mot naboeiendommen for egen regning.

Grannegjerdeloven

Noen som har greie på grannegjerdeloven? Naboen har plantet en hekk som skrår over på vår side av tomten. Enhver har rett til å etablere hekk mot naboeiendom etter grannegjerdeloven. Merk at dette ikke gjelder for andel i borettslag eller. Plan- og bygningsloven har noen bestemmelser om gjerde mot vei. Søk blandt mange hint og løsningsforslag på kryssordkongen.

Lov om grannegjerde og Lov om ymse beitespørsmål. Lov om grannegjerde (Grannegjerdeloven) (Lov av 05.05.1961).

Grannegjerdeloven

Norsk Lovkommentar er Norges lover med kommentarer. Hver lov med kommentarer utgis separat under fellesbetegnelsen Norsk Lovkommentar. Kommunen som bygningsmyndighet er satt til å forvalte plan- og bygningsloven (pbl). Pbl’s hovedformål er å legge til rette for de løsningene. En grensehekk har du rett til å sette i grensen, etter Grannegjerdeloven § 6 (Se loven her: Grannegjerdelova) Det er ikke bestemmelser om.

Spørsmål: Vil grannegjerdeloven gjelde? På annen del av vår felles grensesone har det i 35 år stått en 15m lang granhekk. Regelen i grannegjerdelovens § 4 er å tolke dithen at gjerdet kan settes så langt inn på granneeiendommen at grenselinja går midt under. Søkeresultater for Lov om grannegjerde (Grannegjerdeloven) (Lov av 05.05.1961) – Haugenbok. Høyde: Gjerder mellom eiendommer kan i utgangspunktet være så høye du vil. Dette reguleres bl a av grannegjerdeloven og granneloven. Slik jeg forstår det, er reglene som følger: På grensen kan du sette opp gjerde. Klikk på en bok for å legge inn et sitat.

Når en hekk er over to meter høy går den under Grannegjerdeloven. Grannegjerdeloven regulerer rett og plikt til å ha og plikten til å vedlikeholde gjerde mellom naboeiendommer. Grannegjerdeloven gir alle en lovbestemt rett til å sette opp et gjerde mot naboen såfremt gjerdet ikke er til direkte ulempe for naboen. Bruksrett til veg: en langt mer begrenset servitutt. Ikke anledning til å kreve skjønn etter grannegjerdeloven. Samtidig trer det også i kraft enkelte endringer i 2013-loven samt endringer i flere andre lover, som bl. Lov om grannegjerde (grannegjerdeloven) av 5. På den annen side sier grannegjerdeloven at et gjerde ikke skal være til urimelig ulempe for dere.

Men hvilket av disse hensynene som skal veie tyngst her er.