Gjerdeplikt mellom naboer

Gjerdeloven regulerer gjerdehold mellom naboer. De privatrettslige sider ved gjerder mellom naboeiendommer er regulert ved lov om. Dersom en av naboene ønsker et dyrere gjerde har vedkommende.

Gjerdeplikt mellom naboer

Det er ingen slik gjerdeplikt for hytter. Disse må du søke om hvis du vil ha dem mellom eiendommene og lengden (langs grensen) er mer enn 5 meter. Nabo A holder husdyr og har frivillig holdt gjerdet gjennom en årrekke. Hvis nabo B har misligholdt sin gjerdeplikt, kan kravet nedsettes.

Gjerdeplikt mellom naboer

Naboer kan som hovedregel bli enige om hva slags gjerde de vil ha.

Og i enkelte tilfeller har man gjerdeplikt. Reglene finner du i grannegjerdelova. Loven gjelder bare for gjerder mellom private eiendommer. Gjerdeplikten fremgår ofte av kjøpekontrakter, skjøter eller. Det finnes også eksempler på at gjerdeplikten fremgår av direkte avtale mellom grunneierne. Det finnes ikke noen gjerdeplikt mellom oss naboer sålangt jeg har. Viss du ikkje ønsker gjerdet og det ikkje er gjerdeplikt, står du fritt til å. Visste du at det finnes en egen lov om gjerde mellom naboer?

Gjerdeplikt mellom naboer

Lov om Grannegjerde er fra 1961 og ble sist endret på i 2009.

Kan sette opp gjerde mot nabo dersom ein kostar det sjølv. Gjerdeskipnad mellom eigedommar står ved lag så lenge ikkje. Hvis det er gjerdeplikt er utgangspunktet at kostnadene deles likt mellom naboene, se ggl. Dersom den ene av naboene ønsker et dyrere gjerde enn den andre er pliktig til å være med. For at det skal foreligge gjerdeplikt må to betingelser være oppfylt. Grannegjerdelova fra 1961 gjelder gjerdehold mellom naboer. Plan- og bygningsloven § 28-4 har regler om gjerdeplikt mot vei.

Men mellom min eiendom og denne gården er det et stort åpent jorde hvor han. Selv om nytten er ulik for naboer, vil det foreligge gjerdeplikt. Kan nabo gjøre som han vil med en felles hekk. Sette opp gjerde – eiendommen ligger i et LNF-område. Nabokonflikt – vag nabolov skaper nabokonflikter. Forholdet mellom naboer reguleres av grannelova (naboloven). Spørsmål om gjerder reguleres av en egen lov, lov om grannegjerde.

Gjerdelovas utgangspunkt er at naboer skal betale hver sin halvpart av gjerdeholdet. Dette gjelder kun når naboen har gjerdeplikt. Den interne fordeling av kostnader mellom eier og bruker, vil som regel være regulert i avtaler. Utmarkseier har aldri gjerdeplikt mot hyttetomt i utmark. Hva er riktig her; gjelder nabo og gjerde skrevet i Anonymforum: Naboen vil sette opp et. Naboen vil sette opp et gjerde mellom oss og han.

Når du skal sette opp gjerde mot naboer er det lover og regler å forholde seg til. VILKÅRENE FOR GJERDEPLIKT OG FORDELING AV GJERDEHOLD: GGL.