Endringer i plan og bygningsloven 2015

Våren 2014 foreslo regjeringen en rekke forenklinger i plan- og bygningsloven, blant annet at det skal bli enklere å. Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften). Høring – forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven, mv.

Endringer i plan og bygningsloven 2015

Endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.) Tilråding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Som mindre tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-4 første ledd bokstav a regnes oppføring. Denne regelendringen gjør at flere byggesaksblanketter må endres slik at de er i tråd med det nye. Endringer trer i kraft tidligst ved årsskiftet.

Endringer i plan og bygningsloven 2015

I det følgende vil kommunen redegjøre for det mest. Da trår de nye og forenklede reglene i plan- og bygningsloven i kraft. Målet med de annonserte endringene er at det skal bli enklere for folk. Nye endringer i plan- og bygningsloven skal gjøre bygging enklere og. Forskrift om endring i forskrift om byggesak" gjelder fra 1. Antall kommentarer på artikkelen 30. I juni 2014 ble det vedtatt en rekke endringer i Plan- og bygningsloven, og 6. Bygg uten å søke" Endringer i Plan og Bygningsloven fra 1 Juli 2015. Virkningene av maktskifte i regjering har nådd plan og bygningsloven.

Endringer i plan og bygningsloven 2015

Her finner du den nye forskriftsteksten: Forskrift om endring i forskrift om. Hensikten er å forenkle prosessen for oppføring av enkle. Den som skal bygge har ansvar for å sjekke at tiltaket ikke er i strid med plan- og bygningsloven. Forenklinger i SAK10 trer i kraft 1. SAK10) og bygningsdelen av plan- og bygningsloven vil tre i kraft 1. Endringene skal bidra til mindre byråkrati og bedre forutsigbarhet i byggesaker. Endring i plan- og bygningsloven: Oppmykning av gjennomføringsfristen for. Vedtak til lov om endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger mv. i… Lovvedtak 4 (2014–2015); Kildedok: Innst.

Endringene ble kunngjort som «Vedtak til lov om endringer i plan- og. Denne målsetningen søkes oppnådd ved å tilrettelegge for raskere saksbehandling av byggesaker og forenkle plan- og bygningsloven ved å fremheve. Rana kommune har derfor utarbeidet. Fra denne datoen kan du blant annet sette opp en garasje på inntil 50. Andre endringer som er unntatt søknadsplikt fra 01. Etter plan- og bygningsloven § 12-10 nytt tredje ledd, skal berørte registrerte.

Vi ser endringer i regler for nabovarsling som innebærer at en fremover har muligheten. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven. De nye endringene i Plan- og bygningsloven trer i kraft i dag, 01. Regelendringene vil ikke bli gjort gjeldende før 1. Forslag til forenklinger og endringer av plan og bygningsloven – byggsaksdelen.