Endepunktsjording

Fullt dimensjonert jording og kortslutning ved alle frakoblingssteder hvorfra anlegg kan settes under spenning. Ved arbeid på frakoblet annlegg, hvor I FSE står det at man skal ha både arbeidsjording og endepunktsjording? Endepunktsjording: Fullt dimensjonert jording og kortslutning ved alle frakoplingssteder hvorfra anlegg kan settes under spenning. Fullt dimensjonert jording og kortslut ning ved alle frakoblingssteder hvorfra anlegg kan settes under spenning. Jordingen skal utføres som arbeidsjording eller en kombinasjon av markeringsjording og en endepunktsjording. LfK skal sørge for inspeksjon (visuell) av endepunktsjording og skillebrytere, og innhente tilbakemelding på at inspeksjon er foretatt.

MSI), samt eventuell endepunktsjording er foretatt.

Endepunktsjording

Personlig motta utpeking for hvert enkelt arbeid på eller. Kontrol af spændingsløs tilstand før endepunktsjording. Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Endepunktsjord må etableres: (”Leder for kobling” er ansvarlig for endepunktsjord). Sørge for eventuell endepunktsjording □ Ikke meldt seg!

Spenningskontroll og eventuell endepunktsjording skal utføres etter bestemmelsene i FSE § 14, § 15 og i samsvar med den opplæring som er gitt. Sørge for egen sikkerhet i samsvar med instruks for bruk. Ved etablering av endepunktsjord ved hjelp av flyttbare jordingsapparater: Det skal foretas lokal spenningsprøving ved hjelp av spenningsprøver i forbindelse. Endepunktsjording skal etableres i det omfang, som er.

Endepunktsjording

Endepunktsjording kan foretages på to måder, det kan være fast. I ASU substasjon var endepunktsjording (jordkniv) etablert som sikkerhetstiltak i forbindelse med vedlikehold på motor tilkoblet 11 kV felt.

Mal for skjema for koblingsplan (operasjonsliste) med sikkerhetstiltak. Endepunktsjord må etableres: (”Leder for kobling” er ansvarlig for endepunktsjord). Read the latest magazines about Endepunktsjording and discover magazines on Yumpu. Leder for kobling” er ansvarlig for. Sørge for nødvendig frakobling Endepunktsjording fjernet. Skal kunne iverksette endepunktsjording og forstå når dette brukes. Skal kunne iverksette markeringsjording og forstå når dette brukes.

Når koblingsoppdraget er avsluttet. Jording skal utføres som angitt i NORSOK-referansene i tabellen i 4. I tillegg gjelder følgende: Hovedjordingsreferanse. I tillegg til endepunktsjord er det ofte nødvendig å benytte seg av. Sørgje for nødvendig endepunktsjording ved fråkoplingsstadane – Blokkering av fjernstyring – Sørgje for markering av at anlegget er fråkopla – Sørgje for sikring. Arbeid på frakoblede anlegg; Arbeid på spenningssatte anlegg; Planlegging av arbeidet. Jordingen skal utføres som arbeidsjording eller en kombinasjon av markeringsjording og endepunktsjording.

Arbeidsjording eller markeringsjording skal være.