Byggeforskrift 1969

Utferdiget i henhold til § 6 i bygningsloven av 18. Segment ikke funnet : " Byggeforskrift-1969 ". Medvirker: Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Byggeforskrift 1969

FOR nr 0000 Opphevet historisk versjon inkl. Forskrift av 1969: Krav til drensledningens nivå og fall. Basert på funksjons-‐ og ytelseskrav (”performance requirements”). Reguleringsplaner fra 1969-1979 Byggeforskrift 1969 og NS 848.

Byggeforskrift 1969

Reguleringsplaner fra 1985-1987 Byggeforskrift 1985 og NS 3940 2. Reguleringsplaner vedtatt fra 1969 -79.

Utnyttingsgrad – Forholdet mellom brutto golvareal og brutto. I tillegg skal vindu eller veranda fungere som rømningsvei sammen med brannvesenets stigemateriell. Byggeforskrift 1969 hadde følgende. Reguleringsplaner fra 1979-1985 Byggeforskrift 1969 og NS 3940 1. Byggeforskrift 1969, 1979 og 1985 definerer utnyttingsgrad som ”forholdet mellom brutto golvareal i bebyggelse og brutto grunnareal inklusive halvparten av. Av Byggeforskrift 1969, Kap 25 Utnyttingsgrad, følger det at «Utnyttingsgrad – forholdet mellom brutto golvareal i bebyggelse og brutto.

Byggeforskrift 1969

Et, rom for varig opphold, Oppholdsrom, soverom, arbeidsrom og kjøkken.

Kilde: Byggeforskrift 1969 (1969-1985). Byggeforskrift 1997 – funksjonsbasert. TEK10 – fremdeles mye funksjonsbasert. Riktig tekst Byggeforskrift 1969 skal være: «Etasje, herunder kjeller, hvor himling er høyere enn 1,5 m over planert terrengs. Landsdekkende bygningslov, byggeforskrift 1969. Plan- og bygningsloven (og byggeforskrift). Historisk materiale; 182 De nye byggeforskriftene. Tak = The Norwegian building regulations of 1969.

Tekniske byggeforskrifter med veiledninger. Etter foreleggelsen herfra snudde imidlertid fylkesmannen og kom «under sterk tvil … til at beregningsmåten etter Byggeforskrift 1969 … burde. Problemstillingen i denne oppgaven er å vurdere effekten av. Reguleringsplan 1979-1985: Byggeforskrift 1969 – NS3940 1. Reguleringsplan 1987-1997: Byggeforskrift 1987 – NS3940 2. I byggeforskriftene av 1949 ble det for første gang satt kvantifiserte krav til. Tabell 3: Krav til U-verdier i byggeforskriftene av 1969. Anbefalt nivå for småhus i byggeforskriften (TEK) av 1997. Anbefalt nivå for bygningskategorier inntil 2 etasjer i byggeforskrifter av 1969 og.

Utferdiget i henhold til § 6 i bygningsloven. Byggeforskrifter (1969) med endringer av 04. For fortolkning av reguleringsplan vedtatt 1975 må Byggeforskrift av 1969 og NS. Utnyttingsgrad i byggeforskrift 1969 ble definert som forholdet mellom brutto.