Bygge garasje inntil vei

Vi har bestemmelse for hvor nære vei eller jernbane du kan bygge. Skal du bygge garasje, avkjørsel, parkeringsplass eller lignende? Ligger eiendommen din langs riks- eller fylkesveg må du huske å sjekke med Statens.

Bygge garasje inntil vei

De nye byggereglene gjør at flere nå kan bygge garasjer og andre småbygg uten å søke. Bygningen kan plasseres inntil 1,0 m fra nabogrense og annen bygning på. Naboliste: oversikt over naboer og gjenboere( nabo over veien) som du. Når det er byggelinje mot nabogrense skal garasjen plasseres innenfor den.

Bygge garasje inntil vei

Krav til avstand mot vei er avhengig av om garasjeporten plasseres vinkelrett på. Når garasjen plasseres inntil boligen, må garasjen overholde. Riktig plassering av garasjen krever at du følger en del regler og forskrifter. Byggegrensene er satt til15 meter fra kommunalvei, 15 meter fra. Garasje, uthus, hobbybod og liknende på inntil 50 m2 kan bygges inntil 1. Når de nye plan- og byggereglene trer i kraft fra 1. For eksempel veilovens regler om avkjøring, avstand til veimidten, frisiktsoner og så videre. Jo, du kan sette opp en garasje uten å søke kommunen og uten å varsle naboen.

Du må bygge i tilstrekkelig avstand fra vei og eventuelt jernbane.

Bygge garasje inntil vei

Dessuten: De aller fleste vil nok heller ha garasjen helt inntil. Avstand til vei er enten regulert med byggegrense (som nevnt ovenfor) eller angitt i. For garasjer inntil 50 m² gjelder en avstand på 2 m mot bygning på annen. Da kan naboen din sette opp byggverk på inntil 50 kvadratmeter, kun 1. Det blir mulig å bygge garasjer og uthus på inntil 50 kvadratmeter uten å. Bygge ny garasje langs vei: Søke dispensasjon. Skal sies at grensen igjen er 1 meter fra veien, så tilgang burde ikke. Men praktisk når jeg skal støpe gulv, så vil jeg støpe inntil garasje og.

Saken er den at vi skal bygge garasje og den skal stå så nærme. Har også kun 1 m fra veien (privat vei med ca 60 hus) kommunen. Bygningen skal oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg ha kjeller. Tiltakets avstand til offentlig vei må samsvare bestemmelsene i veiloven. En garasje kloss inntil veien får stå. De mener forretningsmannen Morten Kristiansen har bygget sin ruvende dobbeltgarasje på over 50.

Frittliggende bygning inntil 50m², – herunder garasje, er under gitte. Det gjøres oppmerksom om at unntaksbestemmelsene kun gjelder ett bygg. Skal du bygge, endre eller rive garasje, uthus, hobbybod eller lignende på inntil 50 m2? Garasje uten boligrom kan bygges 1 meter fra tomtegrense, hvis.