Beregning av max mønehøyde

Kommunen har nye regler på max gjennomsnitt 5m for mønehøyde, 3,5 m for. Mønehøyde kan maksimalt være 4,0 meter og gesimshøyde maksimalt 3,0 meter. Høydene måles vanligvis i forhold til gjennomsnittsnivået av det ferdig planerte. UTNYTTELSESGRAD – Retningslinjer for beregning av U-grad i eldre reguleringsplaner. Mønehøyde er høyde fra overkant møne til planert terrengs. Gesimshøyden beregnes som gjennomsnittlig gesimshøyde for fasaden mot. Takvinkel 18 grader gir mønehøyde 240+81cm = 321cm.

Takvinkel 22 grader gir høyde 240+101cm= 341cm. Mønehøyde måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Gesims- og mønehøyder skal måles med bakgrunn i målereglene i byggteknisk forskrift § 6-2. Bestemmelsen innebærer ingen realitetsforskjell. Beregne gesims til gjennomsnittlig eksisterende terreng. Krav til infiltrasjon max 40% bebygde og harde flater. Det er mønehøyde, gesimshøyde, U-grad, BYA og mange flere.

Dersom det står spesifisert i reguleringsplanen at gesims- og mønehøyde regnes fra grunnmur betyr vel dette at man regner fra toppen av. Garasjen er planlagt oppført med en mønehøyde på 5 meter, og avviker.

Beregning av max mønehøyde

Teknisk forskrift (TEK) § 3-9 angir reglene for beregning av bygningers høyde, gesims- og. Mønehøyde er høyde fra overkant møne til planert terrengs gjennomsnittsnívå. Gesims- og mønehøyde måles vanligvis i forhold til planert. Dersom det ikke bygges garasje samtidig med boligen, skal det ved beregning av.

For garasje og frittliggende bod er maks. Alt areal skal beregnes i henhold til bestemmelsene i Byggteknisk forskrift (TEK) og Norsk. Alle bygg med måleverdig areal inngår i beregning av BRA. Maks mønehøyde for anneks er 4,5 meter. Utnyttelsesgraden beregnes ut for hvert enkelt delfelt B1 og B2. Bebyggelsen kan oppføres med Max mønehøyde mot Utsikten 12m. Ved tilbygg til eksisterende bygning må det beregnes et gjennomsnittlig horisontalt nivå. Garasjer tillates etablert med flatt tak og takterrasse.

Bygningshøyder: Maks mønehøyde 11 m, og gesimshøyde 9 m, begge regnet ut fra kotehøyde som oppgitt. BRA til bruk av beregning av antall parkeringsplasser. Maksimal mønehøyde er 10 m og maks gesimshøyde 8m målt fra. Det beregnes to parkeringsplasser på eiendom. Det kan tillates sekundærleilighet i tilknytning til boligen. Maks mønehøyde settes til 8 meter og.

Parkeringsareal inngår da ikke i beregning av BRA. Maksimal mønehøyde er lik 8,0 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Ved garasjer tillates ikke knevegg mot yttervegg. Høydene skal beregnes etter gjennomsnittlig ferdig planert terreng rundt. Areal brattere enn 1:3 tas ikke med i beregningen av uteoppholdsareal. Frittliggende garasje skal ha maks mønehøyde = 5 meter og maks BRA og.

Sjøbu kan være inntil 15 kvm bebygd areal og ha max.