Avstandserklæring fra nabo

Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense. Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal. Bygg større enn 50 m2 kan ikke plasseres nærmere nabogrense enn 4 meter, dersom ikke berørte nabo(er)s samtykke foreligger.

Avstandserklæring fra nabo

Når jeg begynte å nærme meg slutten, så kom naboen vettu. Mindre tiltak i bokstav b gjelder bygning hvor. Byggverk skal plasseres minst 4 meter fra grensen til naboen. For bygg med gesimshøyde over 8,0 meter skal avstanden være minimum byggverkets halve.

Avstandserklæring fra nabo

Plan- og bygningslovens §29-4 annet ledd. Eventuell avstandserklæring fra nabo. Dette forutsetter at du har tilgang. AVSTANDSERKLÆRING – bygging nær nabogrensen. Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som minst. Utfylt skjema "Melding til matrikkel" ved endring i bruksareal (BRA) eller antall rom; Eventuell dispensasjonssøknad; Eventuell avstandserklæring fra nabo. Send gjerne med et notat som forklarer litt rundt tiltaket ditt hvis du synes det er vanskelig å få vist alle relevante forhold.

Når din nabo skal bygge har du i de fleste tilfellene krav på nabovarsel. Avstandserklæring er bindende for all fremtid og kan være.

Avstandserklæring fra nabo

Tiltakshaver har lagt frem en avstandserklæring underskrevet av berørt nabo, datert. Odda kommune, gjev med dette tiltakshavar som eigar av gnr. Dersom bygning har et samlet bruksareal eller bebygd areal er over 50 m², må nabo samtykke dersom det bygges nærmere grensene enn bygningens halve. Den ene nabo ønsker bekreftelse på at eiendommen blir forsvarlig inngjerdet i. Kommer du nær nabogrense må du ha avstandserklæring (PDF, 113 kB) fra nabo; Ligger tiltaket i et område som ikke er regulert til formålet, må du søke om. Blankett 5156, «Kvittering for nabovarsel», underskrevet av naboer eller stemplet fra postkontor ved. Eksempel på avstandserklæring – nabosamtykke.

På boligens nordlige side skal det føres opp et tilbygg i tre etasjer med grunnflate på ca. Mindre forstøtningsmur er unntatt fra nabovarsling. Det kan imidlertid være en fordel at du snakker med naboer og gjenboere som kan tenkes å bli berørt av.