Anbrakte masser

Dette forutsetter at alle masser som graves ut (jord og fjell) gis. De spesifiserende tekstene for prosessene er bygd etter følgende generelle disposisjon: a) Omfang b) Materialer. Filterlag og spesielle frostsikringslag.

Anbrakte masser

Det bestrides ikke at massene i henhold til avtalen skulle måles som prosjektert anbrakt volum, men spørsmålet i saken er hvordan dette. E39 Rogfast medfører et betydelig overskudd av masser. Utførte anbrakte m3 er det volumet som trenges for å fylle ut. Eventuelle leirholdige masser innenfor byggegrop skal skiftes ut.

Anbrakte masser

Det vil være steinmasser fra tunnel under Romsdalsfjorden som er beregnet å gi 3,5-4 million m3 anbrakte masser, skriver Vegvesenet på sine. Masser til fundament, sidefylling og beskyttelseslag gjøres opp iht. Gjenfyllingsmasser avregnes som teoretiske anbrakte masser opp til underkant. Av masser så har vi vegetasjon, matjord, jord, stein og sprengtstein. Steinmasser fra tunnelen under Romsdalsfjorden som er beregnet å gi 3,5-4 million m3 anbrakte masser, skriver Vegvesenet på sine nettsider. Hva menes med utført anbrakte kubikkmeter (uam”)? Reguleringsplanen skal legge rammer for hvordan landskapet skal. Utlegging av fylling i sjø opp til kote -5,5 utføres med lekter og med masser fra.

For 1 550 m rullebane går det med 8,2 mill.

Anbrakte masser

Figur 7 Utsnitt kapasitetskalkulator for utkjøring av masser med dumper. Det er betydelig usikkerhet i mengden av masser som kan videreforedles, da. Hordnesvegen er ett av flere mulige deponier for disse massene. Grunneier ønsker at området heves, og fylles opp med. Sælevatnet er ett av flere deponier for disse massene.

Man antar at man ved oppfylling av Sælevatnet, opp til kote -10. Stein fra tunnelene under Romsdalsfjorden er beregnet til å gi i størrelsesorden 3,5 – 4 millioner m3 anbrakte masser (volum målt i fylling). Tilkjørte masser som legges ut og komprimeres, måles som teoretisk anbrakte masser etter utlegging og komprimering. Dette fordeles seg med 7000 pam3 støttefylling og 1000 pam3 erosjonssikring. PROSJEKT: VEG2 PROSJEKT: 2009–01–28. U T F Ø R T E A N B R A K T E M A S S E R. Vurdering av alternativ deponering av masser for 12. Overskuddsmasse fra fjellskjæring (anbrakt).

Massene krever et deponivolum på ca 3,8 mill m3 anbrakte masser. Bestemmelse forutsetter at områdene kun kan benyttes til plassering av massene etter. Statens vegvesen har utarbeidet et notat med oversikt over alternative lokaliteter for å plassere massene.