Allmenngjøringsloven

Loven omfatter petroleumsvirksomhet som foregår i indre norsk farvann, i norsk sjøterritorium og på den norske del av kontinentalsokkelen, for så vidt gjelder. Etter allmenngjøringsloven § 11 fører Arbeidstilsynet tilsyn med at lønns- og arbeidsvilkår som følger av vedtak om allmenngjøring blir overholdt. Siden gir en kort beskrivelse av forskriften, mulighet for å bestille den, lese den i sin helhet eller følge pekere til annen relevant informasjon.

Allmenngjøringsloven

LOV 1993-06-04 nr 58: Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m. Allmenngjøringsloven Lovens formål er å sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske. Forskriftene om allmenngjøring har hjemmel i allmenngjøringsloven. I tillegg til forskriftene om allmenngjorte tariffavtaler, kommer forskrift om informasjons- og.

Allmenngjøringsloven

FOTO: Colourbox NY LØNNSKURS: Norge har i utgangspunktet ingen minstelønn. Allmenngjøring er et unntak fra denne hovedregelen. Allmenngjøring er et grep for å hindre sosial dumping og konkurransevridning. Dette skjer ved at man gjør deler av de fagorganisertes tariffavtaler til standard for. Allmenngjøring, av tariffavtaler innebærer at hele eller deler av en tariffavtale gjøres gjeldende for alle som utfører arbeid av den art som avtalen omfatter. I forbindelse med inngåelsen av EØS-avtalen fikk vi i 1993 lov om allmenngjøring av tariffavtaler.

Allmenngjøring av hele eller deler av en. Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter trer i kraft 1. Allmenngjøring kan besluttes med hjemmel i allmenngjøringsloven av 1993.

Allmenngjøringsloven

Hensikten med allmenngjøring av tariffavtaler er å sikre utenlandske sjåfører lønns-. Formålet med loven om allmenngjøring av tariffavtaler er todelt. Lov om allmenngjøring av tariffavtaler – evaluering. Før og etter utvidelsen av EØS med 10 nye medlemsland 1. Loven og forarbeidene er skrevet av lovgiver, og er. Både formålet med allmenngjøringsloven og formålet med solidaransvaret er. Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven fra 1. Regler om arbeidstid, midlertidig ansettelse og aldersgrense er forandret, strafferammer har økt.

Kompetansen til å treffe vedtak om allmenngjøring er tillagt Tariffnemda. Allmenngjøring av tariffavtaler, dom fra Høyesterett. Våre advokater har lang og inngående erfaring. Artikkelen tar opp spørsmålet om forholdet mellom allmenngjøringsloven og EØS-avtalen. I første del vurderer forfatterne loven i lys av EØS-avtalens generelle. For 4 dager siden – Tariffnemnda har fastsatt at allmenngjøring av lønns- og arbeidsvilkår for fiskeindustribedrifter videreføres. Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.) Prop.

Allmenngjøring er hjemlet i lov av 4. Tariffnemnda etter krav fra en fagforening eller. Det var en glad leder i forhandlingsavdelingen i EL & IT Forbundet som litt over klokka fire tirsdag ettermiddag fikk Tariffnemdas konklusjon:. Olav Berge vil ha allmenngjøring av tariffavtalen på norsk sokkel, på lik. Allmenngjøring innebærer at deler av en tariffavtale gjelder alle som. NHO Service anser allmenngjøring av renholdsoverenskomsten som et av. Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter trer i.