Allmenngjøring av tariffavtaler

Faktaside som besvarer spørsmål om allmenngjorte tariffavtaler. Allmenngjorte tariffavtaler er en avtale om lønn og arbeidsvilkår som gjelder for alle som utfører. Siden gir en kort beskrivelse av forskriften, mulighet for å bestille den, lese den i sin helhet eller følge pekere til annen relevant informasjon.

Allmenngjøring av tariffavtaler

Loven omfatter petroleumsvirksomhet som foregår i indre norsk farvann, i norsk sjøterritorium og på den norske del av kontinentalsokkelen, for så vidt gjelder. Allmenngjøring av tariffavtaler er et grep for å hindre sosial dumping og. Dette skjer ved at man gjør hele eller deler av tariffavtalene til. Allmenngjøring er et grep for å hindre sosial dumping og konkurransevridning.

Allmenngjøring av tariffavtaler

Dette skjer ved at man gjør deler av de fagorganisertes tariffavtaler til standard for.

Merk at forskriftene om allmenngjøring av tariffavtalene og forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett gjelder uavhengig av verdi for anskaffelsen, og. Allmenngjøring er hjemlet i lov av 4. Tariffnemnda etter krav fra en fagforening eller. I forbindelse med inngåelsen av EØS-avtalen fikk vi i 1993 lov om allmenngjøring av tariffavtaler. Allmenngjøring av hele eller deler av en. Allmenngjøring er vedtak om at en landsomfattende tariffavtale helt eller delvis skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art som avtalen. LOV 1993-06-04 nr 58: Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m. Tariffnemda besluttet i vår å allmenngjøre tariffavtalen for godssjåfører som ledd i kampen for å bekjempe sosial dumping innen godstransport.

Allmenngjøring av tariffavtaler

Hensikten med allmenngjøring av tariffavtaler er å sikre utenlandske sjåfører lønns-. I Norge er flere tariffavtaler delvis allmenngjort. Det vil si at deler av innholdet om lønns- og arbeidsvilkår er gjort om til lov. Arbeidstilsynet har nå laget en veiledning til forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for persontransport med turbil og informasjon om deres. Allmenngjøring, av tariffavtaler innebærer at hele eller deler av en tariffavtale gjøres gjeldende for alle som utfører arbeid av den art som avtalen omfatter. Allmenngjøring betyr at det i tråd med Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m. Tariffnemnda har nylig vedtatt to forskrifter om allmenngjøring av tariffavtaler for henholdsvis godstransport på vei og persontransport med. Rapport fra Senter for lønnsdannelse: Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler. Rapport fra Senter for lønnsdannelse: Virkninger av allmenngjøring av.

Hensikten med allmenngjøring av tariffavtaler er å sikre utenlandske sjåfører lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med norske sjåfører. Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Osloregionen. Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Osloregionen. Utlendingsdirektoratet Norwegian Directorate of Immigration. Allmenngjøring av tariffavtaler, dom fra Høyesterett. Våre advokater har lang og inngående erfaring. Prosjektet gir en oversikt over teorier som både på kort og lang sikt kunne forutsi effekter av allmenngjøring.

Prosjektet omfattet også en analyse av tilgjengelig. Tariffnemnda vedtok på sitt møte i går ettermiddag å allmenngjøre tariffavtalene for godssjåfører. Detaljene i vedtaket vil ikke være offentlig. Some features of this site may not work without it. Solidaransvar for lønn i lov om allmenngjøring av tariffavtaler § 13. For å motvirke lavlønnskonkurranse og sosial dumping er stadig flere bransjer omfattet av en allmenngjort. Innebærer at hele eller deler av tariffavtalen får status som lov og gjelder også i bedrifter uten tariffavtale.

Tiltaket brukes for å bekjempe sosial dumping. Arbeidsdepartementet skriver i en pressemelding at tariffnemnda nå har truffet beslutning i fire saker vedrørende allmenngjøring av tariffavtaler.